K O R U P C E

Téma: Korupce a její podoby v české společnosti
Termín:
21. 10. 2009, 15.00 – 19.00 hod.
Místo: Vysoká škola ekonomická v Praze, Akademický klub (3. patro Rajské budovy) nám. W.Churchilla 4, Praha 3
Pořadatel: Evropské hnutí v ČR a Centrum evropských studií při VŠE v Praze
Partneři: ASIS International, Fleishman-Hillard, FMV VSE v Praze, KME, Konrad-Adenauer-Stiftung, Transparency International ČR

Konferenci zahájil a provázel celým jejím průběhem moderátor Jan Bumba, redaktor Českého rozhlasu.

Úvodní slovo konference přednesla profesorka Vladimíra Dvořáková ze spolupořádající Fakulty
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Konferenci zahájila svými komentářem na
adresu současného stavu české společnosti, zejména s poukazem na celou škálu neduhů, které se
v naší společnosti přechovaly z nedemokratického předlistopadového režimu. Profesorka Dvořáková
poděkovala všem zúčastněným za zájem o téma korupce a předestřela, že konference se bude sestávat
jak z akademických, tak i praktických poznatků.

První odborný příspěvek na téma „Definice a podoby korupce“ Petra Vymětala z VŠE ukázal, jakými
podobami, formami a druhy korupce je možné se setkat a zaměřil se na objasnění a vysvětlení těchto
pojmů. V rámci příspěvku byly rovněž zodpovězeny otázky co to vlastně korupce je a co jednotlivé formy
znamenají. Zda je vždy spojena s veřejným sektorem, zda převažuje vždy pouze finanční prospěch,
jakou podobu může nejčastěji mít, a zda existují stádia korupčního chování.

Dalším řečníkem z řad akademické obce byla Eva Kotlánová z Vysoké školy báňské – Technické
univerzity v Ostravě, která prezentovala „Náklady a důsledky korupce“. Její příspěvek poukázal na
možné politické a společenské dopady korupčního chování a detailně popsal ekonomické důsledky a
jejich vliv na celkové hospodářství.

Vystoupení Šárky Laboutkové z Technické univerzity v Liberci se zabývalo legitimitou prosazování
zájmů a jejich metodami s důrazem na lobbování. Vystupující uvedla, že lobbing je zejména v České
republice velmi úzce spojován s korupcí a je tedy veřejností vnímán jako něco nečistého, hraničícího
s nelegálními praktikami, což je způsobeno několika faktory. Mezi ty základní byla zařazena například
nejasná definice lobby počínaje nejasností jak slovo lobby používat v českém jazyce a konče obtížnosti
vymezení se vůči korupci jako jednoho ze základních definičních kritérií. Příspěvek rovněž zdůraznil, že
lobbing je jednou z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních demokraciích
a není synonymem pro korupci.

Praktickou část konference zahájil Tomáš Kafka ze společnosti Ernst & Young, který hovořil
o evropském průzkumu o podvodech a korupci ve firmách, který v roce 2009 provedla společnost Ernst
& Young. Věnoval se rovněž jeho výsledkům, významu a možným dopadům a vnímání korupce v České
republice.

Velmi cenný a konkrétní obsah přinesl konferenci David Ondráčka z Transparency International Česká
republika, který svým příspěvek „Česko na rozcestí“ detailně popsal dosavadní legislativní vývoj
směřující k potlačení korupčního chování. V závěru svého příspěvku rovněž představil aktuální výzvu
Transparency International k novým legislativním opatřením v České republice, která byla v minulých
dnech adresována předsedovy Vlády.

Závěrečná část konference byla ve znamení panelové diskuse přítomných řečníků z účastníky v plénu.
Konference se zúčastnilo přibližně 80 osob z řad veřejných institucí, soukromých firem,
neziskových organizací a v neposlední řadě i několik studentů vysokých škol.

Prezentace příspěvků ke stažení:

  • Kotlánová – Náklady a důsledky korupce >>ZDE<<
  • Laboutková – Lobbing není korupce >>ZDE<<
  • Vymětal – Definice a podoby korupce >>ZDE<<

 

Přejít nahoru