Panelové diskuse „Světová ekonomická a finanční krize a úloha Eura“

Téma: Panelové diskuse „Světová ekonomická a finanční krize a úloha Eura“
Termín: 21. 10. 2009, 15.00 – 19.00 hod.
Místo: Pardubice
Pořadatel: Evropské hnutí v ČR

Ve středu 21.října.2009 se na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice uskutečnily dvě na sebe navazující panelové diskuse ze seriálu o Evropské unii, které uspořádalo Evropské hnutí v ČR za laskavé podpory Konrád Adenauer Stiftung a ve spolupráci s Ústavem ekonomie FES a České společnosti ekonomické.

Nosný referát přednesl hlavní koordinátor zavedení Eura v ČR  Doc.Ing. Oldřich Dědek, CSc., bývalý viceguvernér ČNB. Zvolené téma „Světová ekonomická a finanční krize a úloha Eura “ se díky své aktuálnosti stalo přitažlivé nejen pro akademickou obec Univerzity, ale i pro místní veřejnost. Pan docent Dědek vysvětlil přístupy Evropské komise a Evropské rady k řešení současné krize, postoje USA a dalších ekonomických velmocí – Ruska, Číny, Japonska, Indie a Brazílie. Poukázal  například na rozdílný přístup k formám regulace a deregulace finančních trhů ve světě a v EU, vyzdvihl význam  význam Eura jako nástroje stabilizace ekonomiky eurozóny. Na příkladu Slovenska analyzoval důsledky včasného přijetí Eura a rozebral neradostnou situaci pobaltských republik – členů EU.

Zmínil také možné alternativní scénáře vývoje světového měnového systému v souvislosti s problémy amerického dolaru.Na tuto problematiku navázal ve svém příspěvku panelista Ing. Jan Černohorský, PhD. z  Ústavu ekonomie FES, zmínil měnící se váhy jednotlivých ekonomických gigantů ve světové ekonomice a zejména raketový nástup Číny a zemí jihovýchodní Asie. V dalším příspěvku proděkanka Fakulty ekonomicko – správní Doc.Ing. Romana Provazníková, PhD. zdůraznila nutnost výrazných strukturálních změn pro sanaci – v procesu globalizace relativně zaostávající – evropské ekonomiky.

V závěrečném vystoupení Ing. Jan Šolta,CSc. z Bankovního institutu VŠ v Praze zhodnotil dosavadní důsledky rozpačitého přistupování ČR do eurozóny a nastínil možnosti dalšího vývoje, přičemž zdůraznil faktickou nevyhnutelnost přijetí Eura v ČR, vyplývající mj. i z přístupových dohod ČR do EU. Četné dotazy z publika jenom potvrdily zájem o živou tématiku, která bude i nadále obsahem akcí Evropského hnutí v ČR a Univerzity v Pardubicích.

Přejít nahoru