Evropská komise pomůže podnikům při vymáhání 600 milionů EUR přeshraničních dluhů

Malá italská sýrárna dodává mozarellu výrobci mražené pizzy ve Francii. Když už francouzský podnik nemůže splácet své závazky, italská firma zastavuje dodávky, ale zůstávají jí nezaplacené faktury ve výši tisíců eur. Jak vymůže italská společnost své pohledávky? Dnes na to není snadná odpověď. Podvodníci mohou lehce převádět peníze z jednoho členského státu do druhého a schovávat si je na více účtech v mnoha zemích. Občanům vzniká škoda i tehdy, když nedostanou zboží objednané přes internet nebo když nepřítomný rodič neplatí výživné ze zahraničí. V současnosti je na vnitrostátním právní úpravě, aby uložila bance vyplatit peníze věřiteli z bankovního účtu svého klienta. Stávající situace ve 27 členských státech je právně komplikovaná, časově náročná a nákladná. Kolem milionu malých podniků se potýká s problémy přeshraničních dluhů a až 600 milionů EUR pohledávek ročně se zbytečně odepisuje, protože podniky považují právní spory v zahraničí za příliš obtížné, nákladné a složité. Evropská komise dnes navrhuje celoevropský soudní příkaz, který by usnadnil vymáhání přeshraničních pohledávek podnikům i občanům.
„Chci, aby vymáhání přeshraničních pohledávek bylo stejně snadné jako vymáhání dluhů uvnitř státu,“ uvedla komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Podniky přicházejí každý rok přibližně o 2,6 % svého obratu vinou nedobytných pohledávek. Jde o slabinu našeho jednotného trhu, kterou musíme napravit rychle a energicky! Podniky potřebují jednoduché řešení – příkaz k obstavení účtu platný v celé Evropě – aby peníze zůstaly tam, kde jsou, dokud soud nerozhodne o splacení dluhu. V těchto ekonomicky těžkých časech potřebují podniky rychlou odpověď. Každé euro se počítá, zvláště u malých podniků.“Malé a střední podniky tvoří 99 % podniků v EU. Asi milion z nich má problémy s přeshraničními pohledávkami. Postup vymáhání dluhů z jiné země je složitý a znásobuje náklady podnikům, které chtějí obchodovat se zahraničím. K typickým problémům patří rozdíly v právní úpravě jednotlivých zemí, náklady související s dalším právníkem a překlad dokumentů. Na podobné potíže s vymáháním peněz od podvodných obchodníků či neplatičů výživného v jiné zemi EU narážejí i fyzické osoby.
Dnešní legislativní iniciativa se snaží ulehčit vymáhání těchto přeshraničních pohledávek, dává věřitelům více jistoty, že se jich dočkají, a tím posiluje důvěru v obchodování na jednotném trhu EU. Je součástí pracovní agendy Komise „spravedlnost pro růst“, která usiluje o zužitkování potenciálu, který společný prostor spravedlnosti poskytuje v EU pro obchod a růst.Nařízením bude zřízen nový evropský příkaz k obstavení účtů, díky němuž budou moci věřitelé zajistit dlužnou částku na účtu dlužníka. Tento příkaz může mít velký význam v řízení o vymáhání pohledávek, protože zabrání dlužníkům v tom, aby přesunuli nebo rozházeli své peníze, dokud se nepodaří získat a vymoci rozsudek ve věci samé. Zvyšuje to vyhlídky na úspěšné vymáhání přeshraničních pohledávek.Nový evropský soudní příkaz umožní věřitelům zajistit finanční prostředky na bankovních účtech za stejných podmínek ve všech členských státech EU. Důležité je i to, že nedochází ke změně ve vnitrostátních úpravách týkajících se obstavení finančních prostředků. Komise jen přidává evropský postup, který si věřitelé mohou zvolit a použít při vymáhání pohledávek v jiných zemích EU. Nový postup představuje prozatímní ochranný režim. Aby se ke svým penězům skutečně dostal, musí věřitel získat právoplatný rozsudek v dané věci v souladu s vnitrostátní právní úpravou nebo musí využít některé zjednodušené evropské řízení, jako je evropské řízení o drobných nárocích.
Evropský příkaz k obstavení účtů budou mít věřitelé k dispozici jako alternativu nástrojů, které jim nabízí vnitrostátní právní úprava. Bude mít ochrannou povahu, což znamená, že účet dlužníka pouze zablokuje, ale nedovolí vyplacení peněz věřiteli. Tento nástroj bude možné použít jen v přeshraničních případech. Evropský příkaz k obstavení účtů bude vydáván v řízení ex parte. Znamená to, že bude vydán, aniž by o tom dlužník věděl, a tím se dosáhne „překvapivého účinku“. Tento nástroj zajišťuje společná pravidla, co se týče jurisdikce, podmínek a postupu pro vydání příkazu; příkazu ke zpřístupnění informací o bankovním účtu; způsobu jeho vymáhání vnitrostátními soudy a orgány; a opravných prostředků pro dlužníka a dalších prvků ochrany žalované strany.
Navrhované nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů bude nyní předloženo Evropskému parlamentu a Radě EU ke schválení běžným legislativním postupem a kvalifikovanou většinou.

Další informace

Evropská komise – Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost:http://ec.europa.eu/justice/newsroom Evropská komise – občanskoprávní soudnictví:http://ec.europa.eu/justice/newsroom Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:http://ec.europa.eu/reding

Přejít nahoru