Evropská komise souhlasí s omezenou změnou Smlouvy

Evropská komise vyjádřila svůj souhlas s tím, že Smlouva by měla být do roku 2013 upravena tak, aby v zájmu ochrany eurozóny umožnila zavedení evropského mechanismu stability. Komise se domnívá, že navrhovaná úprava článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by žádným způsobem nezměnila pravomoci Evropské unie. Vzhledem k tomu, že zamýšlená změna se týká politik a vnitřních činností Unie, jsou splněny podmínky pro to, aby byla přijata zjednodušeným postupem.
Předseda Barroso v této souvislosti uvedl: „Toto rozhodnutí má pro nás zásadní význam, neboť tak můžeme prokázat naše odhodlání bránit naši společnou měnu a zaručit finanční stabilitu s ohledem na hospodářskou nerovnováhu, k níž došlo v některých členských státech a kterou je třeba napravit. Tento mechanismus je klíčový pro dovršení rámce Smlouvy“.
Evropská rada navrhuje změnit článek 136 SFEU doplněním nového odstavce 3:„3. Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoli požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti.“
Ze stanoviska Komise jednoznačně vyplývá, že navrhovaná změna Smlouvy nerozšíří ani neoslabí pravomoci Unie. Změnu Smlouvy je třeba také vnímat v kontextu legislativních návrhů Komise, jež mají posílit správu ekonomických záležitostí a rozpočtový dohled nad členskými státy eurozóny. Komise bude aktivně spolupracovat s ministry financí eurozóny na podrobném propracování evropského mechanismu stability.
Souvislosti:
Belgická vláda předložila dne 16. prosince 2010 Evropské radě návrh rozhodnutí Evropské rady o změně článku 136 SFEU týkající se trvalého mechanismu stability pro členské státy, jejichž měnou je euro.
Dne 20. prosince 2010 Evropská rada návrh prokonzultovala s Evropskou komisí v souladu s druhým pododstavcem čl. 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii.
Aby mohl mechanismus stability fungovat dříve, než vyprší stávající mechanismus s dočasnou platností, vnitrostátní schvalovací postupy musí začít v nejbližší možné době, a Evropská rada proto žádá Komisi, aby se k záležitosti vyjádřila do března 2011, tak aby Evropská rada mohla rozhodnutí přijmout na svém zasedání ve dnech 24.–25. března 2011.Stanovisko, které dnes Komise přijala, je odpovědí na tuto žádost. Jeho text lze nalézt pod číslem COMM(2011)70 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm

Přejít nahoru