Komise vyzývá Českou republiku a Rakousko, aby uvedly do souladu své předpisy v oblasti předcházení povodním.

Evropská komise vyzývá Českou republiku a Rakousko, aby do svých právních řádů zapracovaly právní předpisy EU v oblasti životního prostředí, jinak věc postoupí Evropskému soudnímu dvoru, který může uvalit pokuty. Případy se týkají právních předpisů v oblasti předcházení povodním. Členské státy neinformovaly Komisi o převzetí uvedené legislativy do svého práva navzdory proběhlému řízení o nesplnění povinnosti. Komise proto na základě doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika zasílá druhé odůvodněné stanovisko.Nesplní-li Česká republika a Rakousko své právní povinnosti, může na ně Komise podat žalobu u Soudního dvora. Již v této fázi může Komise požádat Soud o uvalení finančních sankcí, aniž by musela věc předložit Soudu k druhému rozhodnutí.
Členské státy byly povinny převést směrnici do svých právních řádů nejpozději do 26. listopadu 2009 a o převedení informovat Komisi. Protože Česká republika ani Rakousko Komisi příslušná opatření neoznámily, vydala Komise dne 28. ledna 2010 výzvu určenou Rakousku a dne 27. května 2010 výzvu určenou České republice. Jelikož tyto státy neoznámily prováděcí opatření ani poté, zaslala Komise dne 30. září 2010 České republice a dne 1. října 2010 Rakousku první odůvodněné stanovisko (viz IP/10/1264).
Na včasné převedení právních předpisů EU do právních řádů jednotlivých členských států klade Komise prioritní důraz. V listopadu 2010 bylo přijato nové opatření, na jehož základě může Komise v případě, že nejsou dodrženy lhůty, požádat Soud o uvalení finančních sankcí v prvním rozhodnutí. Toto opatření vstoupilo v platnost dne 15. ledna 2011[1].
Cílem směrnice o povodních je snížit a zvládat rizika, která povodně představují pro lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Směrnice požaduje, aby členské státy provedly do roku 2011 předběžné hodnocení a určily, která povodí řek a přidružené pobřežní oblasti jsou povodněmi ohroženy. Pro tyto oblasti se mají do roku 2013 vytvořit mapy povodňových rizik a v následujících dvou letech, tedy do roku 2015, sestavit plány řízení těchto rizik. Mapy rizik se zaměřují na prevenci, ochranu a připravenost.Aktualizované statistiky o řízení pro nesplnění povinnosti obecně lze nalézt na stránce: http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm.

Přejít nahoru