Komise zveřejnila zprávu o veřejné konzultaci věnované tabáku.

Zapojilo se do ní 85 000 respondentůEvropská komise dnes zveřejnila výsledky veřejné konzultace o plánovaném přepracování směrnice o tabákových výrobcích. V jejím průběhu bylo shromážděno 85 000 reakcí – tolik respondentů se dosud žádné veřejné konzultace nezúčastnilo. Převážná část podnětů přišla od jednotlivých občanů. Ukázalo se tedy, že politika boje proti kouření vzbuzuje v EU značný zájem. Další ohlasy zaslali zástupci průmyslu, nevládních organizací, státní správy a veřejných orgánů.
Tabák je v Evropské unii nejčastější příčinou onemocnění, jimž lze předejít, a předpokládanou příčinou úmrtí více než 650 000 osob ročně. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zapříčiní tabák jen v letošním roce na celosvětové úrovni smrt téměř šesti milionů osob. Do roku 2030 se počet obětí tabáku může vyšplhat až na osm milionů, pokud nepřijmeme opatření, jež by tento neblahý trend zvrátila. Je celkem jasné, že Unie musí v této věci něco podniknout. Veřejná konzultace o přepracování směrnice o tabákových výrobcích byla zahájena na podzim a respondenti měli možnost se vyjádřit k řadě možných strategií, jako jsou:
– povinná zdravotní varování ve formě obrázku či grafického znázornění na balení tabákových výrobků;
– jednotné nebo generické balení;
– regulace škodlivých látek a příchutí v tabákových výrobcích a
– omezení či zákaz prodeje tabákových výrobků přes internet a v prodejních automatech. 
Reakce byly velmi rozdílné. Respondenti vyjadřující se pro povinné zdravotní varování ve formě obrázku a jednotné balení zdůrazňovali, že by tato opatření značně oslabila reklamní účinky balení a poskytla by občanům EU rovnocennou ochranu. Oponenti naopak upozornili na právní důsledky a uváděli, že by taková opatření měla zanedbatelný nebo vůbec žádný vliv na prevenci kouření.Zastánci regulace přísad uváděli, že zákaz některých přísad, jako jsou sladké, ovocné, květinové či cukrovinkové příchutě, by mohl mladé lidi od kouření odradit a usnadnil by obchod uvnitř EU díky sjednocení stávajících vnitrostátních předpisů o přísadách. Odpůrci namítali, že regulace složek a přísad mladé lidi od kouření neodradí a že by mohla vést k diskriminaci některých druhů a značek tabákových výrobků.
„Rád bych poděkoval všem účastníkům konzultace. Výsledky této široké veřejné debaty nám pomohou lépe zaměřit naši práci, jejímž cílem je boj proti škodlivým účinkům tabáku a zejména prevence kouření zaměřená na mladé lidi,“ uvedl evropský komisař pro politiku zdraví a ochrany spotřebitele John Dalli.
Zprávu zveřejnilo Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a spotřebitele. Výsledky konzultace se odrazí v nyní zpracovávaném posouzení dopadů, jež se zabývá hospodářskými, sociálními a zdravotními dopady a také proveditelností jednotlivých možných politik. Výsledky posouzení dopadů budou zveřejněny příští rok společně s plánovaným legislativním návrhem. 
Souhrn
Kouření je v Evropské unii nejčastější příčinou úmrtí, jimž lze předejít; zaviní přibližně 650 000 předčasných úmrtí ročně.Stávající směrnice o tabákových výrobcích (2001/37/ES) je z roku 2001. Od té doby došlo k významnému vědeckému pokroku a vývoji na mezinárodní scéně. EU a 26 jejích členských států se staly stranami Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), jež vstoupila v platnost v únoru 2005.
To jsou hlavní důvody pro přepracování směrnice o tabákových výrobcích. Některá ustanovení směrnice jsou již zastaralá, což má za důsledek značné rozdíly mezi právními předpisy členských států týkajícími se výroby, prezentace a prodeje tabákových výrobků.
Po přepracování směrnice volá rovněž Evropský parlament a Rada, ale také zpráva samotné Komise o uplatňování směrnice o tabákových výrobcích z listopadu 2007, v níž byla načrtnuta možná zlepšení.
Veřejná konzultace trvala od 24. září 2010 do 17. prosince 2010. Účastníci se měli vyjádřit k možnostem strategie a k jejím šesti klíčovým aspektům: rozsah regulace; tabákové výrobky, které neprodukují kouř; informace pro spotřebitele; uvádění přísad; regulace přísad a dostupnost tabákových výrobků.
Mnoho účastníků poskytlo velmi podrobné příspěvky, přičemž některé z nich byly zdrojem nových informací. Mnohé z příspěvků se odrazí v nyní zpracovávaném posouzení dopadů, jež se zabývá hospodářskými, sociálními a zdravotními dopady a právní přípustností různých možností politiky. Výsledky této analýzy budou představeny společně s legislativním návrhem, jenž se očekává během příštího roku.

Další informace:

Souhrnná zpráva o veřejné konzultaci týkající se přepracování směrnice o tabákových výrobcích:http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm Stávající směrnice o tabákových výrobcích (2001/37/ES):http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:194:0026:0034:EN:PDF

Přejít nahoru