Nový investiční balíček EU podpoří obchod a posílí práva investorů

Evropská komise prostřednictvím dvou iniciativ učinila první krok směrem k ucelené evropské mezinárodní investiční politice. První z těchto iniciativ, dokument popisující uvedenou politiku, ukazuje, jak lze využít nové pravomoci EU v oblasti přímých zahraničních investic ke zvýšení konkurenceschopnosti a posílení obchodu, což přinese růst a pracovní místa. Zároveň byla vypracována předloha nařízení, která stanoví přechodnou úpravu nabízející záruky pro již existující nebo v současnosti projednávané dvoustranné dohody o investicích uzavřené mezi EU a státy, které nejsou členy EU. Podle Lisabonské smlouvy bude investiční politika vytvářena a řízena na evropské úrovni, čímž EU získá silnější vyjednávací pozici, aby v oblasti investic zajistila evropským společnostem lepší ochranu. Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht k tomu uvedl: „Aby se evropským investorům dařilo, potřebují otevřené, solidní a předvídatelné obchodní prostředí. Cílem předkládaných návrhů je posílit schopnost EU zajistit pro ně rovné podmínky. V dlouhodobém horizontu ucelená investiční politika umožní, aby se Evropa udržela v oblasti přímých zahraničních investic na prvním místě, zajistí všem evropským společnostem nejlepší možné podmínky, oživí růst a vytvoří v této kritické době pracovní místa. Investiční balíček tvoří dva dokumenty: prvním je politický dokument s názvem „Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice“, který zkoumá, jak může investiční politika nejlépe podpořit inteligentní a udržitelný růst podporující začleňování, jenž je jedním z cílů strategie Evropa 2020. Druhým je návrh nařízení, které by stanovilo přechodnou úpravu dvoustranných dohod o investicích, jež státy EU uzavřely se zeměmi, které nejsou členy EU, ještě před Lisabonskou smlouvou. Tento návrh nařízení Komise zajišťuje právní jistotu pro evropské a zahraniční investory, aniž by omezoval schopnost EU sjednávat nové dohody o investicích na úrovni EU.Přímé zahraniční investice zásadním způsobem přispívají k hospodářskému růstu. Vytvářejí pracovní místa, optimalizují přidělování zdrojů, umožňují přenos technologií a podporují obchod. EU je nejdůležitějším světovým hráčem na poli přímých zahraničních investic. V roce 2008 činila hodnota přímých zahraničních investic směřovaných z EU do zahraničí 3,3 bilionů EUR, hodnota přímých zahraničních investic, které směřovaly do EU, činila 2,4 bilionů EUR.Tyto investice jsou zajištěny prostřednictvím dvoustranných dohod o investicích. Tyto dohody stanoví podmínky pro investování fyzických a právnických osob z jedné země ve druhé zemi a stanoví právně závaznou úroveň ochrany s cílem podpořit investiční toky mezi dvěma zeměmi. Kromě jiného zaručují dvoustranné dohody o investicích investorům spravedlivé, rovné a nediskriminační zacházení, ochranu před protiprávním vyvlastněním a přímý přístup k mezinárodní arbitráži. Celosvětově dvoustranných dohod o investicích nejvíce využívají právě státy EU, celkově již uzavřely přibližně 1 200 těchto dohod.

Přejít nahoru