První jednání Rady o plánování rozpočtu EU

V rámci zasedání Rady pro obecné záležitosti konaného dne 12. září si ministři pro evropské záležitosti poprvé formálně vyměnili názory na příští dlouhodobý finanční rámec. Rozprava se soustředila na strukturu, flexibilitu a dobu trvání navržené Komisí.Tento „víceletý finanční rámec“ omezuje výdaje EU za určité období tím, že stanoví roční stropy pro výdaje EU jako celek a pro jednotlivé kategorie výdajů. Ukládá tak Evropské unii rozpočtovou kázeň, neboť zajistí, že její roční rozpočet nebude překračovat dohodnuté stropy. Současně převádí politické priority EU do podoby číselných údajů.
Na svém zasedání projednali ministři strukturu finančního rámce navrženou Komisí, která by v porovnání se stávajícím víceletým finančním rámcem kladla větší důraz na priority unijní strategie růstu Evropa 2020.
Pokud jde o flexibilitu, rozprava se zaměřila na návrh vytvořit další nástroje mimo finanční rámec, jako např. novou rezervu pro krize v odvětví zemědělství, a vyčlenit projekt Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) mimo víceletý finanční rámec. Čtyři takové nástroje flexibility, které umožňují zařazení dodatečných finančních prostředků do ročního rozpočtu nad rámec stropů dohodnutých ve víceletém finančním rámci, již existují: Fond solidarity EU, rezerva na mimořádnou pomoc, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a nástroj flexibility. Ministři posoudili, zda tyto návrhy představují odpovídající reakci na požadavek rozpočtové kázně a zároveň umožňují dostatečné prostředky pro řešení nových výzev a mimořádných situací.
Smlouva o EU určuje, že víceletý finanční rámec se stanoví na dobu nejméně pěti let. Mezi ministry bylo dosaženo konsensu ohledně doby trvání příštího víceletého finančního rámce, která se bude vztahovat na sedmileté období let 2014 až 2020.
Polské předsednictví Rady má v plánu pořádat strukturované diskuse ministrů, aby byly návrhy Komise a postoje jednotlivých členských států lépe pochopeny. Tím by se umožnilo, aby během dánského předsednictví na jaře příštího roku byla zahájena fáze jednání.

Přejít nahoru