Říman: Pokračujme ve zvyšování energetické bezpečnosti EU

Rada ministrů pro energetiku, která ve čtvrtek 19. února 2009 jednala v Bruselu, podpořila Druhý strategický přehled v energetice, který definuje priority v zajištění energetické bezpečnosti EU.

 

 

Ministři členských států rovněž jednali o výběrových kritériích pro projekty z oblasti energetiky, na jejichž podporu bude v rámci Evropského plánu hospodářské obnovy vyčleněno 3,75 miliardy EUR.

„Lednová plynová krize Evropanům jasně ukázala, jak je důležité intenzivně pokračovat ve zvyšování energetické bezpečnosti EU. Strategický přehled v energetice udává jasný směr, kterým se má úsilí členských států o dlouhodobě bezpečné dodávky energií v následujících letech ubírat. Jsem rád, že dnes členské státy tuto strategii podpořily,“ řekl předseda Rady pro energetiku a český ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Druhý strategický přehled v energetice nazvaný „Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu“ navrhuje pět hlavních oblastí, na které by se měla EU soustředit. Patří mezi ně rozvoj energetické infrastruktury a diverzifikace dodávek, upevňování vnějších vztahů v oblasti energetiky, zabezpečení zásob ropy a plynu, podpora energetické účinnosti a využití tuzemských energetických zdrojů. Pokud závěry Rady ke strategickému přehledu v energetice schválí březnová Evropská rada, stanou se základem pro zpracování nového Akčního plánu EU v oblasti energetiky na období 2013-2020.

„Zkušenosti s plynovou krizí ukazují, že nasměrování části prostředků určených na hospodářskou obnovu EU do energetiky bylo velice prozíravým rozhodnutím. Cílem dnešního jednání nebylo vybrat konkrétní projekty, ale vést spíše odbornou debatu o technických kritériích projektů, tak aby odpovídaly záměrům Evropského plánu hospodářské obnovy,“ uvedl ministr Martin Říman.

Mezi hlavní zvažovaná kritéria v obecné rovině patří přidaná hodnota energetických projektů pro EU jako celek, míra aplikace inovačních technologií, možnost opakovaného použití technologie, geografická vyváženost umístění projektů a stupeň připravenosti, aby bylo reálné jejich dokončení v krátké době.

V případě projektů z oblasti plynárenství, jejichž význam je vzhledem k nedávným událostem vysoce aktuální, ministři diskutovali o kritériích jako je přínos pro zvýšení skladovacích kapacit zemního plynu, diverzifikaci zdrojů a tras, propojení přepravních tras a vysokotlakých plynovodů a umožnění reverzní přepravy plynu ze západu na východ.

Během dopoledního jednání dále proběhla diskuse ministrů o legislativních návrzích, jejichž cílem je zvýšit energetickou bezpečnost EU v oblasti ropných rezerv a dodávek zemního plynu. Dosáhnout rychlé shody členských států na směrnici o zásobách ropy je jednou z priorit českého předsednictví EU. Cílem tohoto návrhu je zlepšit fungování a spolehlivost komunitárního mechanismu vydávání zásob ropy v případě krize.

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru