V dodržování základních práv má Evropa rezervy

Marginalizace Romů, nedůstojné zacházení s žadateli o azyl a nedostatečná ochrana osobních údajů – tři hlavní problémy, na které se musí EU při ochraně základních práv v budoucnu zaměřit.
V Listině základních práv jsou zakotveny základní hodnoty občanů Evropy: respektování lidské důstojnosti, rovnost, solidarita, demokracie a právní stát.
Agentura EU pro základní práva však poukazuje na to, že v praxi dodržování těchto všeobecně platných hodnot pokulhává. V každoroční zprávě o dodržování práv uvedených v listině vyzývá Evropskou unii, aby věnovala více úsílí problematice zacházení s žadateli o azyl, sociálnímu začlenění Romů a ochraně osobních údajů.

Azyl a migrace. Některé členské státy, které v roce 2010 čelily neočekávanému přílivu migrantů, situaci nezvládaly, což vedlo k porušování základních práv těch, kteří byli zadrženi. Nový společný postup při zacházení s přistěhovalci by pomohl těm zemím, které jsou migračním tokům vystaveny nejčastěji.Romové. EU musí dále zintenzívnit své úsilí v boji proti diskriminaci Romů, které nadále častěji postihuje nezaměstnanost, bydlí v nevyhovujících podmínkách, čelí překážkám v oblasti zdravotní péče a segregaci ve vzdělávacích institucích.Ochrana údajů. Několik členských států odmítá právní předpis EU o uchovávání údajů. Odporuje podle nich právu na ochranu soukromí. Podle uvedeného předpisu by měly telefonní operátoři a poskytovatelé připojení k internetu uchovávat údaje o komunikačních aktivitách svých zákazníků. EU proto předpis dále přezkoumává.

K dalšímu ohrožení základních práv dochází například kvůli nerovnému přístupu některých občanů k nástrojům právního systému, vysoké míře diskriminace a porušování práv dítěte.Dosažené výsledky
Pokroku by oproti tomu dosaženo v tom, že všechny evropské instituce, agentury a ostatní orgány se Listinou základní práv řídí. Unie bere například zvláštní zřetel na práva obětí násilných činů, zejména pak na práva dětí. Evropská unie dále přistoupila k úmluvě OSN týkající se zdravotně postižených osob a všechny nové evropské právní předpisy tak musí jejich práva respektovat. EU je také připravena na přijetí Evropské úmluvy o lidských právech. Dalším úspěchem je to, že ve všech členských zemích již existuje orgán pro poskytování podpory a poradenství obětem diskriminace.
Agentura pro základní práva rovněž zdůraznila přínos zavádění evropské občanské iniciativy, která občanům umožňuje peticemi žádat Unii o přijetí konkrétních opatření a posiluje tak participativní demokracii v Evropě.

Přejít nahoru