Debata prezidenta Hospodářské komory ČR a Ing. Jana Černohorského z místní univerzity

V pondělí 26. října 2015 očekávala zcela naplněná aula
Fakulty ekonomicko-správní Univerzity v Pardubicích dlouho avízovanou
panelovou debatu prezidenta Hospodářské komory ČR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc.
a Ing. Jana Černohorského, PhD. Z místní univerzity. Pod poněkud
provokativním názvem „Stala se česká ekonomika v r. 2015 tygrem Evropy?“ ji
pro místní studenty a pedagogy již tradičně 
upořádalo Evropské hnutí v ČR.

Bohaté životní zkušenosti – 
podložené hlubokým studiem a letitou praxí ve vrcholových pozicích nejen
domácí ekonomiky a politiky, ale též působením ve světových finančních
institucích (např. v bance Goldmann – Sachs a Trilaterální komisi)
umožnily V. Dlouhému kritický pohled na nedávný vývoj a docílenou pozici české
ekonomiky ve světě. Výsledkem jeho častých cest je též bezprostřední kontakt se
zahraniční realitou, příležitost osobně srovnávat naši úroveň se zahraničními
standardy, posoudit na místě reálnou konkurenceschopnost české produkce ve
světě.

 V dané komparaci
nevyznívá hodnocení příliš příznivě. Nejednoznačné výsledky  procesů 
transformace, nejisté kroky vlád i podnikatelů v období hospodářské
a finanční krize nevytvářejí dostatečně pevnou bázi pro zajištění stabilního
růstu do budoucnosti. Např. výrazné zúžení výrobního sortimentu našeho
strojírenství oproti předlistopadové éře se neodrazilo úměrně ve vyšším stupni
zpracování a v dosažené vyšší přidané hodnotě apod. Naši stabilní pozici
ve světě ohrožuje nedostatečná finalita, ztráta výroby a exportu investičních
celků, role pouhého subdodavatele atd.

Předpokladem zlepšení této nelibé situace se stává
uskutečnění zásadních reforem nejen ve struktuře výroby, ale též v oblasti
řízení společnosti. Hlubší aplikace vědy a výzkumu do produkce, vyhranění její
mezinárodní specializace v zájmu vyšší efektivnosti apod. musí být
doprovázeno mj. lepší kvalitou vzdělávací soustavy, důslednou fiskální disciplínou
a bojem proti korupci, kvalitní státní správou, transparentností veřejných
zakázek, účinnou administrací fondů EU atd. Velký prostor pro českou ekonomiku
nabízí možnosti využít přednosti vnitřního trhu EU etc.

Kritické postřehy lektorů rozproudily
živou diskusi, taženou neskrývaným zájmem přítomných o razantní zlepšení naší
současné situace i výhledů do budoucnosti.

 Snímky z akce:

Snímek z akce 

účastníci akce 

Přejít nahoru