Fotovoltaika: kde se stala chyba?

V úterý 9. listopadu 2010 v 17.00 hodin v místnosti č. 217 v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1 uspořádalo Evropské hnutí v České republice a družstvo FONTES RERUM seminář na aktuální téma: Fotovoltaika: kde se stala chyba? s podtitulem: Není to hlavně selhání elit?
Jako panelisté přišli na dané téma diskutovat: Tomáš Baroch mluvčí České fotovoltaické asociace, o. s., Jan Macháček novinář časopisu Respekt, Jan Rovenský vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace Česká republika a Michal Šnorch, energetický analytik.
Ve svých úvodních vystoupeních se přednášející shodli na názoru, že z hlediska perspektivního vývoje je reálné, že obnovitelé zdroje mohou do roku 2050 pokrýt stoprocentně výrobu elektrické energie v České republice. Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu tak posiluje naši energetickou bezpečnost a snižuje případné environmentální dopady výroby elektřiny. Shodně konstatovali, že sice je fotovoltaika ze všech českých obnovitelných zdrojů dlouhodobě s výhledem do roku 2050 nejperspektivnější, že však je v současné době nejdražší. Byl vysloven názor, že podpora obnovitelných zdrojů formou garantovaných výkupních cen je rozumné řešení, které je ve světě vyzkoušené.
Jako příčiny současného stavu u nás byly v diskusi označeny: psychické a politické podceňování technického potenciálu obnovitelných zdrojů a fotovoltaiky obzvlášť. Dále významnou roli hraje i fakt vzniklého nečekaně rychlého snížení výrobních nákladů a i cen fotovoltaiky. Byl špatně nastaven pevný limit maximálního možného meziročního snížení garantované ceny na 5% a dále stanovena jednotná výše podpory pro fotovoltaiku bez ohledu na typ plochy (střechy, brownfields, greenfields). Jako další faktor, který negativně ovlivnil vznik současné situace, byla označena extrémně pomalá reakce exekutivy i legislativy na vzniklý investiční boom a neschopnost snížit garantovanou cenu včas.  Tyto chyby přinesly současné problémy, kterými jsou zejména: vzniklé nezasloužené zisky solárních investorů, došlo k nečekaně rychlému snížení výrobních nákladů a s nimi i cen fotovoltaiky. Ukázala se chyba v nastavení pevného limitu maximálního možného meziročního snížení garantované ceny na 5% a pomalost legislativy řešit vzniklý problém. Projevilo se disproporční rozložení podpory obnovitelných zdrojů s ohledem na jejich technický a ekonomický potenciál, kdy nebyla dostatečně vzata v úvahu výše nákladů výroby jednotlivých typů energetických zdrojů a nebyly tedy preferovány nejlevnější výroby.
Diskutující vyslovili názor, že v dané situaci jako rozumná řešení je možno označit: snížení výkupní ceny fotovoltaioky na úroveň, která zajistí návratnost investic ve smyslu zákona. Dále přiměřené zdanění zisku z dosavadních zařízení srážkovou daní 15 – 20%. Dále je třeba odlišit výši stanovené výkupní ceny fotovoltaiky podle různých typů ploch a sledovat důsledněji ekonomický moment zvýšením podpory obnovitelných zdrojů s vyšším technickým a ekonomickým potenciálem. Polemika přinesla závěr, že jako nerozumné a nesystémové řešení je možno v dané situaci označit případné dotování ceny elektřiny a to jak z výnosu nových daní nebo povolenek. Jako likvidační pro český průmysl byla označena srážková daň 26% a více, která by zasáhla menší průmyslové podniky.  Jako nevhodné a zejména nesystémové bylo označena případná další snaha regulovat podíl obnovitelných zdrojů kvótami a dalšími administrativními opatřeními.
Při presentaci názoru zúčastněných semináře se hovořilo i o možných komplikacích, které může současná situace přinést. Byl vysloven názor, že nehrozí příliš možné arbitráže vzhledem k tomu, že do českého stavebního spoření obvykle neinvestují zahraniční investoři. Klíčová bude otázka legislativního očekávání. Důrazně byla vyslovena obava z možnosti vzniku likvidačních důsledků ze srážkové daně z obratu pro malé investory (pokles návratnosti pod 15%). Docházelo by pravděpodobně k pohlcení jejich projektů ČEZem. Darovací daň na povolenky byla hodnocena z hlediska legislativního jako nevhodná. Tím, že budou po roce 2013 povolenky získávány v aukcích, zohledňujících efektivnost projektů, může to přinést problémy úrovně, tedy plusů a mínusů jednotlivých scénářů.

Přejít nahoru