Hospodářská unie bez politické?

 Téma: „Hospodářská unie bez politické?“
Temín:  čtvrtek 24.6.2010 od 17.30
Místo: Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, místnost č.205
Lektoři: Petr Zahradník, Libor Rouček

 

Unie evropských federalistů spolu s Evropským hnutím v ČR uspořádali čtvrtek 24.6.2010 od 17.30 v Zeleném salonku, Senát PČR,Valdštejnská 10, Praha 1diskusní večer PETREM  ZAHRADNÍKEM, který přednesl svou úvahu na téma „Hospodářská unie bez politické?“.  Diskusní večer uvedl místopředseda Evropského parlamentu LIBOR ROUČEK. Diskusi moderoval Ivo Kaplán.

  Záznam ze semináře „Hospodářská unie bez politické?“ 

Přednášející se zabýval především rozpočtovou disciplínou jednotlivých států EU a dopady jejího nedodržování. K dobrému fungování celoevropského finančního klimatu je zapotřebí dodržování určitých pravidel. Jako příklady uvedl následující:

1)      Obnovení fiskální disciplíny v EU

2)      Posílení akceschopnosti EU jako celku

3)      Odolnost vůči globálním vlivům

4)      Posílení konkurenceschopnosti a ekonomického ozdravení EU

5)      Posílení ekonomické propojenosti v rámci EU samé

Všechny tyto otázky jsou plně legitimní a případná odpověď na ně nám napoví, zda pro ucelenou hospodářskou unifikace je nutnou podmínkou i unifikace politická (a pokud ano, v jaké podobě? – společné? – harmonizované? – koordinované?

K bodu 1) krátkodobě patrně nejvážnější rozměr této úvahy. Akutní potřeba obnovení fiskální disciplíny, jinak je silně ohrožen proces následného ekonomického oživování i důvěryhodnost ekonomiky EU jako celku (byť stále dochází k silné diferenciaci mezi problémovými zeměmi a zbytkem EU). Potřeba zpoplatnění „černých pasažérů“.

 K bodu 2) existují „nová témata“, na nichž by se měla EU shodnout (bez ohledu na odlišnost názorů mezi členskými státy v jistých oblastech) v souvislosti s globální soutěží – nový typ veřejné služby. K bodu 3) schopnost vstřebávat ekonomické, sociální a kulturní impulsy přicházející z prostředí globální společnosti. Aktivní participace na klíčových aktivitách mimo EU (investiční aktivity v dlouhodobě prosperujících teritoriích – Čína, Indie, jihovýchodní Asie, Blízký Východ. K bodu 4) krátkodobě: sada stimulačních a ozdravných balíčků. I zde se projevila odlišnost ekonomických situací a následně aplikovaných fiskálních politik v rámci EU.

Dlouhodobě: strategický koncept – EU 2020 Strategy – v současnosti základní  diskutovaný dlouhodobý strategický rámec EU v horizontu roku 2020. Ambicí je nahradit s rozpaky přijímaný (nicméně domnívám se, že užitečný, byť nenaplněný) dokument LS rozvoje konkurenceschopnost EU z roku 2000, prošlý zásadní revizí v roce 2005.

 K bodu 5) Hlavní principy nové strategie: vzdělávání, výzkum, inovace, kreativita, digitální hospodářství, celoživotní učení.

Přejít nahoru