Implementace práva EU

Místo: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4

Datum: 11. – 13. března 2009

Konference Implementace práva EU v členských státech je pořádána odborem kompatibility Úřadu vlády pod záštitou Ministra a předsedy Legislativní rady vlády České republiky. Konference je zaměřena na různé aspekty implementace práva EU a technickou podporu implementace prostřednictvím informačních systémů. Konference je v první řadě určena osobám odpovědným v jednotlivých členských státech za koordinaci zajištění včasné a řádné implementace práva EU na úrovni členského státu. Cílem setkání expertů z jednotlivých členských států bude rozvinout diskusi o problematice implementace práva EU ve vnitrostátních právních řádech jednotlivých  členských států EU, vyměnit si vzájemně své zkušenosti a dobré praxe a napomoci navázat kontakty s obdobnými útvary v jiných členských státech, a tím vytvořit základ pro další spolupráci.

Konference je rozdělena do několika tématických bloků. Po úvodní části, která bude zahrnovat též pohled Evropské komise na problematiku implementace práva EU v členských státech, přednesou nejen zástupci odboru kompatibility ale především experti z jednotlivých členských států své zkušenosti s různými aspekty implementace práva EU. Jednotlivé tématické bloky se zaměří na následující témata:

    * organizační zajištění včasné a řádné implementace práva EU,
    * speciální metody implementace práva EU vyplývající z ústavních předpisů,
    * implementace práva EU ve vztahu k návrhům právních aktů EU ve fázi před jejich  schválením v orgánech EU,
    * rozhodnutí Evropského soudního dvora a jejich vztah k implementaci práva EU,
    * informační systémy jakožto technická podpora implementace.

Jako výstup z konference je plánováno vypracování sborníku shrnujícího obsah prezentací jednotlivých přednášejících a výstupy z následné diskuze a zároveň obsahujícího ucelený přehled problematiky implementace práva EU v jednotlivých členských státech.

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Přejít nahoru