Přátelé Mongolska se sešli s mongolskou komunitou

Asi stovka účastníku se v sobotu 28.února 2008 sešla na pracovním setkání občanů Mongolska v ČR a členů Společnosti přátel Mongolska. Panelové diskuze se za pořádající Evropské hnutí zúčastnil Lumír Rezek. Po krátkých praktických informacích začala otevřená a věcná dikuse. Na setkání nechybělo značné zastoupení vládních i nevládních organizací. Společnost přátel Mongolska sestavili a odsouhlasili společně se členy mongolské komunity závěry setkání, které uvádíme níže v článku. Diskuze o současné situace Mongolů v České republice se konala v Domě národnostních menšin. Mezi hosty byli zástupci Velvyslanectví Mongolska, Parlamentu, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Cizinecké policie, Centra pro integraci cizinců, Charity, Mostu pro lidská práva a další.

Usnesení účastníků přátelského pracovního setkání občanů Mongolska v ČR a členů o. s. Společnost přátel Mongolska

Účastníci přátelského pracovního setkání v Domě národnostních menšin v Praze projednali v demokratické svobodné diskusi dne 28. února 2009 současnou složitou situaci mnoha mongolských občanů, do které se dostali v důsledku ztráty zaměstnání v České republice.

Mongolští účastníci vyslovují svůj dík o. s. Společnost přátel Mongolska a Evropskému hnutí   v ČR  za zorganizování tohoto setkání. Děkují rovněž velvyslanci Mongolska v ČR J. E. panu O. Enchtörovi, zástupcům Rady vlády pro národnostní menšiny, Skupiny přátel ČR – Mongolsko v Parlamentu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Mezinárodní organizace pro migraci, Kriminální policie. o.s. Slovo 21 a Mostu pro lidská práva Pardubice za účast v plodné diskusi a vyslovují politování nad tím, že se nedostavil žádný zástupce Ministerstva zahraničních v! ěcí ČR.

Mongolští účastníci děkují vládě ČR za možnost „dobrovolného“ návratu do vlasti včetně zaplacení letenky a částky 500 euro na osobu. Současně vyslovují obavu, že tento krok dnešní situaci Mongolů v ČR nevyřeší plně, protože jde v nejbližší perspektivě o 15 tisíc osob. Mnozí z nich se nemohou okamžitě vrátit do vlasti v důsledku finančních dluhů a ztráty bydlení.

Shromáždění proto vyzývají příslušné orgány ČR k tomu, aby napomohly k hledání pravých viníků, kteří jim mnohdy za cenu vysokých úplatků práci v ČR přislíbili, aby se aktivně a tentokráte nezištně zapojili do hledání jejich uplatnění na pracovním trhu v Česku anebo aby jim vrátili peníze, které si účtovali. V tomto smyslu budou postižení mongolští občané za pomoci profesionálních tlumočníků při vyšetřování případné trestné činnosti klamání věřitele policii a dalším orgánům maximálně nápomocni.

Shromáždění se proto obracejí na příslušné orgány ČR se žádostí o pomoc při hledání dalších možností třeba i méně atraktivní a v důsledku toho i méně placené práce, při možnosti rekvalifikace nebo uplatnění tam, kde je nedostatek pracovních sil.

Shromáždění žádají příslušné orgány ČR, aby projednaly možnost individuálního posouzení případů těch mongolských občanů, kteří mají ne vlastní vinou propadlé vízum, mohou to jednoznačně prokázat a chtějí se vrátit do vlasti, aby jim umožnily beztrestný návrat do vlasti bez finančních sankcí ještě před zahájením ohlášených nucených deportací.

Shromáždění se distancují od těch mongolských občanů, kteří se byť v malé míře dopustili další trestné činnosti, poškozují jméno Mongolska v zahraničí, a proto si zaslouží trest podle platných českých zákonů. Současně vyzývají všechny mongolské občany, aby napomáhali odhalování této trestné činnosti a dodržovali zákony platné v hostitelské zemi.

Shromáždění doporučují státním orgánům zapojit do výše uvedené problematiky Svaz obcí a měst s cílem monitorování a řešení vzniklé situace a další neziskové organizace, především Společnost přátel Mongolska. Navrhují změnit způsob registrace a kontroly pracovních agentur a požadují od Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnutí seznamu agentur a osob, které měly a mají oficiální souhlas k získávání mongolských pracovníků z Mongolska.

Shromáždění žádají příslušné orgány Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě signálů o tom, že děti mongolských občanů jsou umisťovány do zvláštních škol, o konkrétní informaci a prošetření odůvodnitelnosti těchto případů.

Shromáždění vítají rozhodnutí Ministerstva vnitra o prodloužení mezidobí k hledání jiného zaměstnání od ztráty zaměstnání na 2 měsíce, a žádají Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v tomto smyslu Úřady práce v regionech v případě zájmu zaměstnavatele o bezproblémového cizince s platným pracovním vízem na to reagovaly souhlasem, a nikoliv paušálním odmítnutím, jak se v praxi často děje.

Shromáždění žádají Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby konzulát Velvyslanectví ČR v Mongolsku přijímal žádosti o udělení víza přímo od konkrétních žadatelů a aby přitom důsledně kontroloval pravost předkládaných dokumentů včetně zdravotních potvrzení, aby nedocházelo k příjezdu problémových a nemocných, což zbytečně poškozuje jméno celé mongolské komunity v ČR.

Shromáždění žádají příslušné orgány, aby přijalo urychlená opatření k možnosti pojištění dětí cizinců narozených v ČR.

Shromáždění vyzývají mongolské občany v ČR i občany ČR spojené s nimi osobně nebo pracovně, k těsnější spolupráci a vstupu do celostátní nevládní neziskové organizace Společnost přátel Mongolska, která za dlouhá léta své existence prokázala svoji potřebnost a podnikla celou řadu konkrétních kroků, vedoucím k rozvoji řádných vzájemně výhodných tradičně dobrých vztahů mezi ČR a Mongolskem.

Shromáždění žádají kompetentní české orgány, aby ve všech svých rozhodnutích vycházely vždy z toho, že Mongolsko stále patří mezi prioritní země v celkové koncepci české zahraniční politiky.

Usnesení bylo na závěr setkání ve veřejném hlasování přijato jednomyslně všemi přítomnými mongolskými občany a členy Společnosti přátel Mongolska.

Praha, dne 28. února 2009

Přejít nahoru