Regionální dimenze TEN –T

Zastoupení českých regionů v Bruselu přicházejí s konceptem odborných seminářů a doprovodných kulturních akcí nazvaným „Dny krajů České republiky v Bruselu“. Mezi únorovým a dubnovým plenárním shromážděním Výboru regionů se uskuteční série seminářů, několik výstav a koncert orchestru složeného z umělců tří zemí.

Během českého předsednictví si Evropa připomene dvacáté výročí pádu železné opony a také páté výročí rozšíření Evropské unie o země střední a východní Evropy. Události roku 1989 přinesly České republice a dalším zemím střední a východní Evropy významné příležitosti, když umožnily obnovu decentralizované veřejné správy a ekonomického rozvoje regionů a měst. Zároveň s tím byl zahájen proces široké evropské integrace symbolizovaný v roce 2004 přistoupením deseti postkomunistických zemí k Evropským společenstvím. Po dlouhých desetiletí čekání znamenaly tyto události pro velkou část evropského kontinentu naplnění snu o demokracii, stabilitě a spolupráci.

Agenda Českého předsednictví s mottem „Evropa bez bariér“ přinese několik politických témat důležitých pro budoucnost Evropské unie a jejích regionů. Především to bude diskuse o budoucí podobě kohezní politiky včetně témat jako je konvergence, konkurenceschopnost, lisabonská strategie, přeshraniční spolupráce nebo podpora rozvoje podnikání a služeb. Další významnou agendou bude revize TEN-T směrnic, jež je zvláště důležitá pro integraci regionů nových členských států do širšího územního kontextu, pro vyšší územní soudržnost uvnitř Unie. Připravované semináře se proto budou věnovat právě těmto tématům.

„Dny krajů České republiky“ mají za podpory Výboru regionů vytvořit platformu pro mezi-regionální i mezi-institucionální diskusi o těchto důležitých tématech. Cílem organizátorů je zdůraznit roli regionálních a místních orgánů v procesu utváření politiky EU. Protože evropské politiky mají největší reálný dopad na města a regiony, jejich zkušenosti, názory a návrhy mají mnohdy praktičtější a realističtější základ.

Mezi několika stovkami účastníků připravovaných akcí by zástupci českých krajů v Bruselu rádi přivítali kromě svých kolegů z dalších evropských regionů také poslance Evropského parlamentu, členy Výboru regionů, zástupce Evropské komise a experty mimo veřejnou správu.

Kohezní politika 2014+, 11. února 2009

Smyslem semináře je zdůraznit roli regionů v navrhování, schvalování a provádění politiky soudržnosti. Chceme shromáždit a presentovat nejnovější výstupy z široké debaty o budoucnosti kohezní politiky. Zvláštní důraz bude položen na agendu územní soudržnosti, protože právě k tomuto tématu bude v době pořádání semináře vrcholit debata na půdě Evropského parlamentu i Výboru regionů.

Building the bridge: regionální dimenze TEN –T, 24. února 2009

Seminář se zaměří na oblast dopravní infrastruktury, soustavu TEN-T a její napojování na regionální dopravní sítě. Chybějící či nedostatečně kapacitní úseky představují nejen mezery v efektivním fungování sítě jako celku, ale jsou zároveň jednou z přetrvávajících překážek jednotného trhu. Účastníci se pokusí vyhodnotit současný stav a odhadnout nejbližší budoucnost tří strategických rovin projektu TEN-T: politické, finanční a environmentální. Výstupy budou uplatněny v konzultacích navazujících na vydání Zelené knihy o revizi TEN-T směrnic.

Turismus a lázeňství: vytváření silnějšího odvětví, 25. března 2009

Sektor služeb je stále velkou příležitostí pro rozvoj podnikání v České republice. Zejména v sektoru cestovního ruchu a lázeňství jsou pro to výhodné podmínky. Seminář se stane platformou pro výměnu zkušeností s přijímáním, realizací a financováním politiky podpory podnikání v této oblasti. Připravena bude také přehlídka příležitostí pro obchodní spolupráci s provozovateli služeb v České republice i příležitostí pro investice.

Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě, 31. března 2009

Podpora přeshraniční spolupráce hraje významnou roli v rozvoji evropských příhraničních regionů. Znevýhodňující podmínky a překážky vyvolané periferní povahou těchto regionů uvnitř členských států stále nebyly překonány. Proto by budoucí podoba kohezní politiky měla klást zvýšený důraz na přeshraniční spolupráci. Ve druhé části se bude konference detailně věnovat konkrétním možnostem nařízení EGTC v přeshraniční spolupráci (na úrovni projektů, programů i trvalých struktur spolupráce). Doprovodným programem konference bude koncert třístranného orchestru Europera jako konkrétní příklad spolupráce mladých hudebníků v Euroregionu Nisa.

Znalostní regiony a lisabonská strategie, 1. dubna 2009

Tento seminář chce přispět k Evropskému roku kreativity a inovací. Chce připomenout, že jednou ze silných stránek České republiky je její inovační potenciál. Kraje jsou proto i díky podpoře Evropských společenství aktivními hráči v sektoru R&D, což bude ilustrovat řada regionálních projektů, technologických parků spolufinancovaných z fondů EU. V neposlední řadě budou představeny některé významné technologie, jež jsou výsledkem podpory inovací v České republice.

Výstava „Dvacítky, generace nové Evropy“, 16.března – 21. dubna 2009

Výstavou chtějí kraje České republiky připomenout dvacáté výročí pádu železné opony. Zlomový rok 1989 přinesl střední a východní Evropě dlouho očekávanou příležitost obnovit přirozený běh věcí, svobodný rozvoj vztahů i území. Dnešní dvacetiletí a mladší již získali dar, který byl mnoha předchozím pokolením upřen, a sice narodit se, vyrůst a učit se ve svobodné zemi. Právě generace nejmladších umělců byla proto vyzvána, aby připravila díla vyjadřující jejich představy o Evropě a o její cestě od roku 1989 k dnešku a na dalších dvacet let dopředu. Nejlepší dílo vybrané mezinárodní porotou bude darováno Výboru regionů a trvale vystaveno v jeho prostorách jako upomínka krajů České republiky na předsednictví Radě EU.

  • Organizátor: CzechReg – Czech Regions in Brussels
  • Webové stránky: www.czechreg.eu

 

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru