Registrační pokladny – poptávka pro reparátu?!

Dne 29.
ledna 2013
družstvo FONTES RERUM společně s Evropským hnutím
v České republice realizovalo diskusní večer na téma Registrační pokladny – poptávka po reparátu?! s podtitulem:
Zavedeme loterii jak na Tchaj – wanu?
V diskusi se jako panelisté
presentovali: Bedřich Danda, náměstek ministra z ministerstva průmyslu a
obchodu, Zdeněk Juračka, president Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a
Vladimír Stehno, předseda spotřebního družstva Coop, Havlíčkův Brod. Diskusi
vedl předseda družstva FONTES RERUM Jan Mládek.

Při rekapitulaci stavu jednání o zavedení
registračních pokladen v ČR bylo poukázáno na to, že příslušný zákon
(215/2005Sb.) byl zpracován, projednáván a následně stažen z jednání
vlády. Problém, který toto řešení ovlivnil, byla neshoda ve vymezení rozsahu a
předmětu plnění (§3 písmeno f zákona). Předložený návrh vyžadoval absolutní
registraci ceny, všech položek, hmotnosti, atd. V době projednávání zákona
to byl těžko řešitelný technický problém. Jako kompromis byla přijata možnost
rozdělit položky do cca 20-ti skupin a to tak, že tyto skupiny by byly
definovány po dohodě s finančními úřady na skupiny podle sazby DPH. I po
tomto zmírnění navrhovaných opatření však zákon nebyl projednán a byl odložen.

Bylo konstatováno, že registrační pokladny
(resp. PC pokladny) dnes již nepředstavují technický problém. Ani argumentace
vysoké ekonomické zátěže na podnikatele již dnes neobstojí (náklady byly
odhadnuty na cca 10 – 15 tis. Kč). V diskusi, která byla o zavedení
registračních pokladen v současné době obnovena, bylo argumentováno
zanedbatelným významem jeho zavedení na výběr DPH. Diskutující konstatovali, že
toto opatření by zvýšilo příjem pouze v řádech sta milionů Kč (maximálně 2
mld. Kč). Došlo by však k zásadnímu ovlivnění a omezení prodeje nelegálně
nabytého zboží (zejména pančovaného alkoholu, cigaret, kosmetiky, cukrovinek,
atd.)

Jako velmi podstatné označili diskutující
fakt, že by toto opatření zlegalizovalo evidenci všech příjmů, což dosud není.
Skutečné a reálné vyčíslení příjmů by se následně výrazně odrazilo
v oblasti daně z příjmů, odvodech na sociální a zdravotní pojištění.
A jako významný byl označen i fakt, že by došlo zároveň k naplnění všech
legislativních nařízení, v oblasti dohledatelnosti zboží, atd.

Bylo konstatováno, že zásadní problém,
projevující se v maloobchodě, velkoobchodě i restauračním stravování je
skutečnost, že existuje nerovné postavení zaměstnanců a OSVČ. To je zapříčiněno
neexistencí nástroje k vyčíslení skutečných příjmů OSVČ. Podstatná část
zboží u této skupiny podnikatelů prochází bez dokladů. Jedná se o nákup na
základě zjednodušeného daňového dokladu a následně opět prodej bez dokladu
(nebo s dokladem bez evidence a náležitostí). Rozdíl činí čistý příjem
obchodníka, který nepodléhá jakémukoliv zdanění a odvodovému zatížení, což má
výrazný dopad na zdravotní a sociální systém.

Zástupce Svazu obchodu a cestovního ruch ČR a
Asociace hotelů a restaurací ČR se domnívají, že je třeba zavést povinnost
zavedení registračních pokladen alespoň pro ty podnikatele, kteří chtějí
prodávat zboží podléhající spotřební dani. Byl zvýrazněn význam toho, že v
současnosti panuje shodný názor na řešení problému všech subjektů. Jako řešení se
navrhuje zavedení registračních pokladen, které by narovnalo podmínky mezi
podnikateli a stalo by se předpokladem pro výrazné navýšení výběru daní a
odvodů. Bylo konstatováno, že ani elektronizace účetnictví však neřeší
fungování zjednodušených daňových dokladů pod částku 10 tis. Kč, protože ji
nepostihuje. Je třeba řešit problematiku odvodového zatížení OSVČ a
zaměstnanců. Přitom je třeba vycházet z údajů o vývoji daně z příjmů
u zaměstnanců a u OSVČ v posledních letech.

Zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
zaslali dopis na MF ČR s výzvou k řešení situace s povinným
zavedením registračních pokladen a nabídli svoji účasti při řešení tohoto
problému. Tyto dopisy byly zaslány MF ČR v listopadu 2012 a prosinci 2012.
Pokud nebude problém řešen, obrátí se Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se
stížností do Bruselu k prověření dodržování platné legislativy
v České republice.

Přejít nahoru