Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století. Cesty k sociálnímu státu.

Mezinárodní vědecká konferenceTeorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století. Cesty k sociálnímu státu. 

Konference je pořádána Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s řadou akademických ústavů. Konferenci významně podporují Zastoupení Evropské komise v Praze, dále Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze a další instituce.
Konference probíhá pod záštitou evropského komisaře László Andora a předsedy Senátu parlamentu České republiky Milana Štěcha.
Cílem konference je zhodnotit kořeny, cesty vývoje vedoucí ke koncepci sociálního státu, jeho realizaci v rámci souvislostí celkového dynamického a rozporuplného politického vývoje světa ve 20. století. Program jednání je rozdělen na čtyři po sobě následující bloky.
V prvním bloku bude pozornost zaměřena na vznik a genezi pojmu, charakteristiku, vývoj diskuse až po současné názory na sociální stát, jakož i na vztah sociálního státu a demokracie.
Blok druhý bude pojednávat úsilí o realizaci sociálního státu v meziválečné Evropě a kritickou sociálně politickou diskursivní analýzu, reflexi sociálního myšlení v evropských autoritativních režimech a diktaturách (nacistický německý stát, fašistický italský stát, sovětský socialismus).
Blok třetí se soustředí na problematiku sociálního státu a cesta k jeho realizaci v poválečné Evropě, jakož i kontinuitu a diskontinuitu diskuse tohoto tématu. Závěrečný blok se zaměří na otázku systémové krize a těžkosti sociálního státu od 90. let minulého století, jakož i otázky navozené transformacemi v zemích bývalého sovětského bloku. V závěrečné panelové diskusi se pozornost zaměří  na otázku minulosti a budoucnosti sociálního státu.
Konference je pojata mezioborově, zúčastní se jí vědci z oboru historie, sociologie, politologie a ekonomie z řady evropských zemí. Vzhledem  tomu, že se jedná o jednu z prvních mezinárodních konferencí s tímto záběrem v České republice připravují organizátoři vydání publikace s materiály konference.

Konferenční poplatek  500,- Kč / 20€ na osobu na tři dni konference. Poplatek je možné uhradit při prezenci.

Přejít nahoru