Východiska z krize – Exit strategy

Na Univerzitě v Pardubicích se konala ve středu 31.března 2010 konference doplněná panelovou diskusí na téma Východiska z krize- Exit strategy, kterou pořadalo Evropské hnutí v České republice, Ústav ekonomie FES Univerzity v Pardubicích, Česká společnost ekonomická za podpory Kondrád Adenaue Stifftung.

Program:
11.45 registrace
12.00 zahájení moderátorem- Ing.Jan Šolta,CSc. Univerzita Pardubice

I.blok
Doc.Ing. Romana Provazníková,PhD., proděkanka Fakulty ekonomicko-správní – Úvodní slovo
Doc.Ing.Pavel Mertlík,CSc., hl.ekonom RaiffeisenBank – 
            Současná světové ekonomocká krize a pozice EU
Ing. Miroslav Zámečník, ek. poradce – ESO,NERV, Boston Venture – 
            Možnosti řešení krize české ekonomiky v závislosti na vývoji v EU a ve světě
Dr.Petr Teplý,PhD., Fakulta soc. věd UK v Praze, EEIP -Fiskální deficity jako příčina krize

II.blok
14.30 panel.diskuse lektorů a koreferentů:                                  
         Doc.Ing. Josef Vaculík,CSc.,
         Doc.Ing.Radim Roudný,CSc., 
         Doc.Ing.Marcela Kožená,PhD.,
         Doc.Ing.Jolana Volejníková,PhD.
         Doc.Ing.Pavel Duspiva,CSc.,
         Ing.Jan Černohorský,PhD.
16.40 závěr Jan Šolta

Pan Doc.Mertlík poukázal na převažující zdroje současné finanční a ekonomické krize ve světě.Zmínil narůstající zadluženost vlád v Evropě, zvyšující se deficity státních rozpočtů apod. Dosavadní aplikaci a úroveň Maastricht. kriterií nelze proto považovat za dostačující.Je nutné hledat cesty tvorby fiskál. přebytků, např.zvyšováním daňové zátěže a redukcí vybraných veřejných výdajů.Nezbytné je provést inventuru výdajových programů ve veřejném sektoru, posoudit jejich potřebnost a jejich nákladovost.Strategickým úkolem ČR modernizace vlády a státní správy a veřejného sektoru.
Ing. Zámečník zdůraznil enormní vazbu české ekonomiky na EU a svět. Bez oživení v EU neporoste ani česká ekonomika.Mimořádně vysoká otevřenost ČR vede k nižší citlivosti české ekonomiky na výdajové programy české vlády – např. šrotovného.Kritizoval neúspěch pokusů o zásadní strukturální reformy. Obnovit rovnováhu veřejných financí bude vyžadovat masivní opatření vlády, která mohou být sociálně velmi náročné. Současně je třeba řešit demografické problémy, stárnutí generace atd.
Dr.Teplý analyzoval podstatu vzniku fiskálních deficitů v ČR a v EU.Nastínil omezené možnosti jejich rychlého řešení v současnosti.Dále se zabýval existujícími pravidly obezřetného vládního financování ekonom.rozvoje zemí v podmínkách narůstající nezaměstnanosti. Krizi násobí rozšiřující se platební neschopnost řady evropských zemí.Možnosti regulace bankovního sektoru přinášejí pouze omezené výsledky.Nebezpečí rychlého nárůstu státního dluhu ohrožuje rating české ekonomiky.
Následující diskuse panelistů a koreferentů s účastníky konference se orientovala na konkrétní problémy dopadů krize do české ekonomiky a aktuální možnosti jejího řešení, včetně otázek na vhodnost většího upevnění či rozvolnění eurozóny pro potřeby dlouhodobé stabilizace evropské ekonomiky v rámci EU.

Konference byla anoncována dne 30.března 2010 v Pardubickém deníku, Svitavském deníku, Orlickém deníku a Chrudimském deníku – 35 000 výtisků.

Počet účastníků z řad odborné veřejnosti a studentstva by 120 osob.

 Akce byla spolufinancována z příspěvku poskytnutého nadací CERGE-EI z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu.

Záběry z konference
                                                              
Partner:
               KAS log   Pardubice_exit_strategy Pardubice2

                

Přejít nahoru