Budoucnost Evropy – Evropský pilíř sociálních práv

Přibližování EU jejím občanům

Hospodářská a finanční krize a její následky vyústily v sociální krizi, která zvýšila nerovnost v celé EU. Po roce 2008 byla Evropa mnohými vnímána jako efektivní Unie, když se zabývala spíše záchranou bank než blahobytem svých občanů.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se tímto jednostranným přístupem při řešení hospodářské krize zabýval během svého prvního projevu o stavu Unie v roce 2015, když zdůraznil potřebu evropského pilíře sociálních práv. V březnu 2016 Komise zveřejnila první předběžný nástin evropského pilíře sociálních práv. Od té doby byla v dokumentech, jako je bílá kniha o budoucnosti Evropy a Římská deklarace, zdůrazněna potřeba sociální Evropy.

Jsme přesvědčeni, že pilíř sociálních práv může být zásadním nástrojem k dosažení sociální spravedlnosti a rovnosti v EU, a to nejen v kontextu hospodářské a měnové unie (HMU), ale v EU jako celku. Nicméně je pravda, že opatření přijatá za účelem zvýšení odolnosti HMU zvýšila diskusi o potřebě silnějšího evropského sociálního rozměru. Podpora občanů pro oblast společné měny a také její úspěch do značné míry závisí na úrovni sociální spravedlnosti poskytované občanům. Proto Zpráva pěti předsedů o dokončení evropské HMU zdůrazňuje, že „ambicí Evropy by mělo být získání ‚trojitého sociálního A'“.

Aby sociální pilíř prosperoval, musí přinést skutečnou vzestupnou sociální konvergenci mezi členskými státy i uvnitř nich. Evropa musí změnit narativ, který považuje sociální model za překážku konkurenceschopnosti a hospodářského růstu. Nicméně musíme uznat, že role EU v sociálním kontextu se omezuje na doplňování a koordinaci vnitrostátních opatření. Tato omezení vyplývají především z primárního práva EU; Smlouva o fungování Evropské unie se o harmonizaci sociální politiky nezmiňuje a zakazuje jakákoli opatření EU, která by mohla „ovlivnit právo členských států definovat základní zásady svých systémů sociálního zabezpečení“ nebo „jejich finanční rovnováhu“. V případě revize Smluv by mohla být zrušena některá omezení v souvislosti se sociální politikou, např. požadavek jednomyslnosti v otázkách sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků. Rovněž by mohla být doplněna doložka, která by zaručovala rovnost sociálních práv vůči čtyřem hospodářským právům.

Spolupráce, sociální ekonomika a sociální podnikání by mohly být podporovány jak jako modely pro řešení nezaměstnanosti, tak jako modely pro větší sociální začlenění a soudržnost. Tyto postupy se ukázaly jako důležité při rozvíjení solidarity, účasti a aktivismu a silně přispívají k začlenění různých marginalizovaných skupin na trh práce, jakož i k většímu rozvoji a soudržnosti méně rozvinutých regionů.

Předběžný nástin evropského pilíře sociálních práv

Náčrt, který zveřejnila Evropská komise, se zabývá mnoha budoucími výzvami. Nicméně vyvstávají otázky vyplývající ze skutečnosti, že by nebyl právně závazný. Jsme přesvědčeni, že sociální pilíř by se měl vztahovat na všechny členské státy, a proto vítáme, že i když je koncipován tak, aby byl vytvořen v rámci eurozóny, je nicméně otevřen dalším členským státům, aby se k němu připojily na dobrovolné bázi. Pokud se Komise rozhodne pokročit směrem k právně nezávaznému pilíři, měl by mít alespoň konkrétní cíle, ke kterým by se měly zavázat členské státy, regionální a místní orgány i sociální partneři. Kromě toho by se měl nástin více zaměřit na osoby, které nemají zajištěnou práci.

Pokud jde o flexibilní a bezpečné pracovní smlouvy, měl by být kladen důraz na nestandardní pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné, aby se jim zaručila stejná práva jako ostatním zaměstnancům.

Pokud jde o rovnost žen a mužů, matky a otcové by měli mít nárok na přiměřenou pevně stanovenou dobu otcovské a mateřské dovolené. Mělo by se více usilovat o dosažení rovného odměňování nezávisle na pohlaví, sexuální orientaci, etnické příslušnosti a sociálním a náboženském původu.

Osnova uznává, že v oblasti rovných příležitostí je třeba ještě mnoho udělat. Navrhujeme, aby se diskriminace řešila i z pozitivního hlediska, a to zvyšováním povědomí o výhodách, které mohou plynout z rozmanitého trhu práce. Obecně by se rovné příležitosti a rovnost žen a mužů měly stát prvky přítomnými ve všech opatřeních vyplývajících z pilíře.

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Při porovnání sociálního rozměru v pěti scénářích může druhý z nich – nic než jednotný trh – vyvolat závod o sociální práva a podmínky zaměstnávání; členské státy by často musely řešit nové problémy bilaterálně a případ od případu. Čtvrtý scénář – dělat méně efektivně – by mohl sociální agendu EU zcela zavrhnout; Evropa by v oblastech, jako je sociální politika, dělala méně a v důsledku toho by se sociální legislativa v EU nadále výrazně lišila. Scénáře, které se nejvíce zaměřují na sociální politiku, jsou třetí možnost – ti, kteří chtějí více, dělají více – a pátá možnost – děláme mnohem více společně. Tyto varianty ukazují možnost stále podobnějších pracovních práv a sociální ochrany, ačkoli ve třetím scénáři se budou vztahovat pouze na omezený počet zemí, což zvyšuje riziko sociálního dumpingu.

Technologie mění pracovní místa, jak je známe. Využít co nejvíce nových příležitostí a zároveň se snažit eliminovat negativní dopady na trh práce se stává výzvou. Abychom v tomto ohledu pomohli, domníváme se, že nabídka školení a získávání digitálních dovedností pro zaměstnance by se mohla ukázat jako přínosná – nejen pro pracovníky, ale i pro zaměstnavatele -, aby mohli plně využít výhod rostoucí digitální ekonomiky. Zavedení záruky dovedností jako nového práva pro každého by navíc mohlo občanům pomoci získat základní dovednosti potřebné pro zelené a oběhové hospodářství.

Transparentnější a snadno použitelná koordinace systémů sociálního a důchodového zabezpečení by zajistila, že zaměstnanci nepřijdou o sociální a zaměstnanecké výhody. Z dlouhodobého hlediska by zavedení evropského průkazu sociálního zabezpečení – s důslednou ochranou údajů – mohlo zlepšit koordinaci sociálního zabezpečení v EU.

EU by měla upravit své myšlení v oblasti hospodářské politiky tak, aby umožnila zvýšení národních investic do vzdělávání a odborné přípravy, jakož i do zdravotnictví a zaměstnanosti mladých lidí. Záruka pro mladé lidi by měla být plně zavedena pro všechny osoby mladší 30 let a měla by být posílena Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Stejně tak je důležité, aby mladá generace dobře porozuměla EU a jejímu fungování.

A konečně, aby se pilíř stal součástí celkové strategie navrhující budoucnost Evropy, měl by být sociální rozměr začleněn do současných procesů, jako je evropský semestr. Příspěvek Evropského parlamentu k diskusi o budoucnosti EU jde ještě dále, když navrhuje právně závazný „konvergenční kodex“, který by monitoroval rozpočty členských států a nezbytné reformy. Tato iniciativa by zaručila dodržování pravidel s tím, že přístup k finančním prostředkům EU by byl poskytnut pouze těm zemím EU, které dodržují konvergenční kodex.

Další kroky

Evropský pilíř sociálních práv může být zásadním nástrojem pro dosažení sociální spravedlnosti a rovnosti v EU. Aby však byl úspěšný, musí přinést skutečnou vzestupnou sociální konvergenci mezi členskými státy i uvnitř nich. Bez ohledu na výsledek debaty o budoucnosti Evropy by měl být sociální pilíř ústředním prvkem dohodnutého scénáře, pokud chce EU pozitivně ovlivnit blahobyt svých občanů. Návrhy evropského pilíře sociálních práv – zveřejněné spolu s dokumentem Komise k úvahám o sociálním rozměru Evropy – by měly být provedeny, aniž by se čekalo na konečný výsledek širšího procesu o budoucnosti Evropy, aby se zajistilo, že sociální spravedlnosti a rovnosti v EU bude dosaženo co nejdříve.

Přejít nahoru