Práce a růst prostřednictvím digitálního ekonomického modelu

Strategie pro jednotný digitální trh, zahájená v květnu 2015, je jednou z hlavních priorit Junckerovy Komise. Mezinárodní evropské hnutí je přesvědčeno, že digitální ekonomický model může Evropě skutečně přinést pracovní místa a růst a být přínosem pro všechny Evropany. Při vývoji tohoto modelu je však třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:

Pracovní místa, digitální a podnikatelské dovednosti a růst

Plně funkční jednotný digitální trh přinese Evropské unii řadu výhod, pokud jde o pracovní místa, dovednosti a hospodářský růst. Podle studie zadané Evropským parlamentem by mohl zvýšit HDP EU o 415 miliard eur ročně. Aby však evropské ekonomice přinesl dlouhodobé výhody, je třeba se zaměřit na:

 • Rozvoj nových elektronických dovedností a jejich začlenění do školních osnov od útlého věku i do školení pro pracovní sílu se zaměřením na celoživotní učení;
 • zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky, mikropodniky, sociální podniky a začínající podniky, aniž by byla dotčena práva a normy pracovníků;
 • podpora růstu v oblastech, jako je elektronický obchod, elektronické zdravotnictví, elektronická veřejná správa, cloud computing a evropský výzkumný cloud, big data, internet věcí, digitalizace tradičních průmyslových odvětví, otevřené inovace a zavádění 5G;
 • podpora udržitelného růstu kulturních a tvůrčích odvětví, která prokázala svou odolnost vůči hospodářské krizi a mají předpoklady k dalšímu růstu;
 • digitální transformace průmyslu, která mu umožní zvýšit efektivitu a získat přístup k nevyužitému potenciálu, neboť evropský průmysl má zásadní význam pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky;
 • podpora pracovní síly, včetně regulace nových forem zaměstnávání, které vznikly částečně v důsledku nových digitálních možností, aby se zabránilo negativnímu dopadu na pracovní podmínky.

Integrace: žádná fragmentace evropského trhu

Vytvoření jednotného digitálního trhu vyžaduje společné úsilí všech evropských institucí a členských států. Je třeba čelit přístupu národních vlád, které si vybírají. Ochrana partikulárních zájmů není ku prospěchu Evropské unie ani jejích občanů. Plně integrovaný jednotný digitální trh má potenciál zvýšit konkurenceschopnost EU na světovém trhu.

Přínosy pro evropskou veřejnou sféru a správu věcí veřejných

Několik prvků jednotného digitálního trhu nabízí příležitost posílit evropskou veřejnou sféru a zvýšit účast občanů na veřejném životě:

 • e-Government: kromě potenciálu růstu nabízí e-Government příležitosti k zajištění transparentnější, odpovědnější a účinnější správy věcí veřejných, k podpoře účasti občanů na společenském a politickém životě a k posílení demokracie na různých úrovních – zejména však na evropské úrovni – prostřednictvím využití nových technologií;
 • geoblokace: geoblokace a nespravedlivá cenová diskriminace na základě zeměpisné polohy by měly skončit. Kromě přínosu pro média, zábavu a obchodování online to přináší také příležitosti pro vytvoření skutečného evropského veřejného prostoru odstraněním digitálních bariér;
 • automatizované překladatelské služby: automatizované překladatelské služby umožní komunikaci napříč hranicemi a jazyky, což bude opět přínosem pro skutečný evropský veřejný prostor;
 • Autorská práva: vytvoření modernizovaného rámce autorských práv, který zaručí práva všech zúčastněných stran a spravedlivou odměnu pro tvůrce, podpoří evropskou kulturní rozmanitost a zároveň vyřeší současný převod hodnot na trhu vůči online zprostředkovatelům, kteří se neoprávněně odvolávají na režim odpovědnosti Safe Harbour.

Výhody pro všechny Evropany

Pokud jde o přínosy digitálního ekonomického modelu pro občany, je třeba se zaměřit na dvě oblasti

 1. na prosazování zájmů uživatelů a
 2. na zajištění rovného přístupu pro všechny.

To zahrnuje zajištění přístupu k internetu všude se spravedlivými a cenově dostupnými cenami a zaručenou dostupnost pro znevýhodněné osoby a osoby s omezenými online dovednostmi. Patří sem také lepší a účinnější komunikace s občany v celé Evropě, v neposlední řadě o výhodách jednotného digitálního trhu.

Záruky a ochrana občanů

Vzhledem k tomu, že důvěra uživatelů v digitální služby má zásadní význam pro inovace a růst digitální ekonomiky, mělo by být posílení této důvěry – například prostřednictvím ochrany údajů a vysokých bezpečnostních standardů – základem veřejné politiky i obchodních modelů.

Digitální ekonomický model by měl najít rovnováhu mezi ekonomickými přínosy a přístupem k datům na jedné straně a obavami o soukromí (dohled, zachycování a shromažďování údajů, krádež identity) na straně druhé. Vytvoření evropského partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti by mělo rovněž odrážet tuto rovnováhu a výslovně řešit veškeré obavy vyjádřené občany a dalšími zúčastněnými stranami. Celkově by měl digitální ekonomický model vytvořit bezpečnější a jistější online prostředí pro evropské občany.

Přejít nahoru