Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtovém rámci EU

Poté, co na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 18. července předložili komisaři Janusz Lewandowski a Maroš Šefčovič příslušné návrhy Komise, budou v brzké době zahájena jednání o příštím dlouhodobém rozpočtovém rámci EU. Tento nový „víceletý finanční rámec“ se bude vztahovat na období let 2014–2020.Víceletý finanční rámec omezuje výdaje EU za určité období tím, že stanoví roční stropy pro
– výdaje EU jako celek
– jednotlivé kategorie výdajů. 
Zajištěním toho, aby její roční rozpočet nepřekračoval dohodnuté stropy, tak Evropské unii ukládá rozpočtovou kázeň. Současně převádí politické priority EU do podoby číselných údajů.Podle návrhu Komise by platby během uvedeného sedmiletého období odpovídaly jednomu procentu hrubého národního důchodu EU.
Komise navrhuje, aby byly výdaje EU stanovené v příštím víceletém finančním rámci zaměřeny na financování, které v porovnání s tím, co je možné realizovat na úrovni jednotlivých členských států, přináší zvlášť vysokou přidanou hodnotu. Navrhuje rovněž nové priority, jako je přeshraniční infrastruktura v oblasti energetiky, dopravy a komunikací, výzkum a zabezpečené vnější hranice.
První smlouvou EU, v níž je víceletý finanční rámec výslovně zmíněn, je Lisabonská smlouva. Podle jejích ustanovení vyžaduje přijetí víceletého finančního rámce jednomyslnou podporu ze strany Rady a souhlas Evropského parlamentu. Stávající víceletý finanční rámec je součástí interinstitucionální dohody, kterou přijaly Rada, Evropský parlament a Komise.
Očekává se, že tyto návrhy předběžně projednají ministři pro evropské záležitosti během svého neformálního setkání, které se uskuteční ve dnech 28. a 29. července v Sopotech (Polsko). Cílem je tento víceletý finanční rámec schválit do konce roku 2012 tak, aby byl dostatek času na realizaci všech programů a projektů, které budou na jeho základě financovány.

Přejít nahoru