Konkurenceschopnost a migrace jsou klíčové i v současné krizi

Z diskuse při dvoudenní předsednické konferenci (26. – 27. 2.) v Kongresovém centru Praha vyplynulo, že většina zúčastněných považuje i v této době roli migrace a integrace v rozvoji Evropy za klíčovou.

 

Učinit Evropu nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomikou světa bude vyžadovat řadu radikálních reforem.

„I přes stávající nezaměstnanost bude kvůli demografickému vývoji poptávka po pracovní síle ve střednědobém a dlouhodobém horizontu růst,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Dodal, že „do roku 2030 ubude v kategorii 25 – 64 let v České republice až 750 tisíc osob.“ „Zdůrazňujeme migraci za prací, nikoli za sociálními dávkami,“ doplnil. Vyrovnat se s globální konkurencí bude znamenat zjednodušit podmínky pro podnikání, tlačit na flexibilnější pracovní trh a modernizovat ekonomiku.

Kromě neefektivní ekonomiky diskuse definovala tři jmenovatele vedoucí k rozsáhlé a často dlouhodobé nezaměstnanosti, a to přeregulovaný pracovní trh, překážky v podnikání a nemotivující sociální systém. K hlavním rizikovým skupinám, které nezaměstnanost postihuje, patří právě migranti. Významnou roli hrají faktory jako nedostatečné vzdělání a školení cizinců, špatná znalost jazyka hostitelské země, úzké nebo zcela chybějící sociální sítě. Je proto nezbytné nastavit cílené integrační programy zaměřené nejen na výuku jazyka hostující společnosti, ale i na sociokulturní orientaci. Pokud jde o integraci migrantů na trh práce, je potřeba i aktivita samotných zaměstnavatelů. Nezbytnou se ukázala být také podpora různých způsobů získávání pracovníků.

Příspěvky jednotlivých řečníků potvrdily pozitivní dopady regulované migrace jako je zaplňování mezer na evropských trzích práce či přispívání do státních rozpočtů. Zároveň však bylo poukázáno na potřebu cirkulace mozků namísto jejich odlivu. Je třeba zajistit takové podmínky, aby nedocházelo ke ztrátám vlastních vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Zvukový záznam z tiskové konference z 26. 2. 2009, úvodní projev ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase a příspěvky jednotlivých řečníků lze nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, v sekci Předsednictví ČR v Radě EU. Úvodní vystoupení místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci českého předsednictví k tématu Posilování konkurenceschopnosti EU – potenciál migrantů na trhu práce – najdete zde .

Zdroj: www.eu2009.cz

 

Přejít nahoru