Nová žaloba proti České republice ve věci zaměstnaneckých penzijních fondů u Soudního dvora Evropské unie

Evropská komise se rozhodla znovu podat k Soudnímu dvoru žalobu na Českou republiku, protože nevyhověla předchozímu rozsudku Soudního dvora EU ve věci pravidel pro zaměstnanecké penzijní fondy a neuvedla své právní předpisy plně do souladu s pravidly EU pro penzijní fondy (směrnice 2003/41/ES). V lednu 2010 Soudní dvůr rozhodl (C-343/08), že Česká republika před uplynutím lhůty v roce 2005 nezapracovala v plném rozsahu do svého právního řádu uvedený právní předpis EU. Komise v říjnu roku 2010 zaslala České republice výzvu, aby české orgány přijaly opatření, která vyplývají z rozsudku Soudního dvora (IP/10/1439). Dotyčné právní předpisy však dosud nebyly změněny tak, aby odpovídaly právním předpisům EU. Komise se rozhodla požádat Soudní dvůr, aby České republice uložil penále ve výši 22 364 EUR za každý den po vynesení druhého rozhodnutí Soudního dvora až do doby, kdy začne náležitě plnit své povinnosti, a denní paušální částku 5 644 EUR za období mezi prvním rozsudkem Soudního dvora z roku 2010 a jeho druhým rozhodnutím.
Co je účelem daného předpisu EU? Směrnice o penzijních fondech z roku 2003 umožňuje fondům spravovat systémy zaměstnaneckého penzijního pojištění pro společnosti, které jsou usazeny i v jiném členském státě, a společnostem s celoevropskou působností dovoluje využívat pro všechny své pobočky v Evropě jediný penzijní fond. Před vstupem směrnice v platnost poskytovatelé zaměstnaneckého penzijního pojištění působili především pouze v tom členském státě, v němž byli usazeni. Firma, která podnikala v deseti členských státech, musela tak o služby požádat deset různých pojišťoven. Směrnice o penzijních fondech tato omezení odstranila a umožňuje penzijním fondům využívat výhod vnitřního trhu, plynoucích ze zásad volného pohybu kapitálu a služeb. Záměrem směrnice je zároveň stanovit přísné obezřetnostní normy zajišťující řádnou ochranu účastníků penzijního fondu a příjemců.
Co Česká republika nesplnila? Česká republika stále ještě nepřijala právní předpisy, kterými by směrnici o penzijních fondech provedla, a to i přes rozhodnutí Soudního dvora z roku 2010, že měla tuto směrnici plně zapracovat do vnitrostátního práva do 23. září 2005. Podle článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou členské státy povinny přijmout opatření, která vyplývají z rozsudku Soudního dvora. Proto Komise nyní žádá Soudní dvůr, aby České republice uložil finanční sankce.
Jaký nepříznivý dopad má tato situace na občany a podniky? Vzhledem k tomu, že Česká republika neprovedla do svých právních předpisů směrnici o penzijních fondech, společná pravidla pro penzijní fondy se v EU nedodržují stejným způsobem, takže případným účastníkům a příjemcům zaměstnaneckého penzijního pojištění v České republice se nedostává stejné ochrany, právní jistoty a záruk jako jinde v EU.Další informace: http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

Přejít nahoru