Posilování Paktu o stabilitě a růstu

Posilování Paktu o stabilitě a růstu. Reforma by pakt zpřísnila zavedením rozšířeného používání sankcí. Členským státům by mohly být uloženy sankce například tehdy, když se výrazně odchýlí od postupu korekce stanoveného za účelem dosažení střednědobých rozpočtových cílů. Sankce by byly uplatňovány rovněž v ranější fázi postupu při nadměrném schodku. Členské státy by například mohly být již v okamžiku přijetí rozhodnutí o uplatnění postupu při nadměrném schodku vyzvány ke složení neúročeného vkladu ve výši 0,2 % HDP. V zájmu automatičtějšího uplatňování sankcí ve srovnání se současnou praxí by bylo zavedeno pravidlo tzv. obrácené většiny, což znamená, že návrh Komise na uložení sankce by byl považován za přijatý, jestliže ho Rada kvalifikovanou většinou nezamítne. Účelem reformy je rovněž zajistit, aby v rozpočtových rámcích členských států byly zohledněny cíle rozpočtové koordinace EU. Tomu by kromě jiných opatření napomohla harmonizace postupů v oblasti národního účetnictví, statistiky a prognózování a také víceleté fiskální plánování v jednotlivých členských státech, které by zajistilo dosažení střednědobých cílů stanovených na úrovni EU.
Dohled nad hospodářskými politikami.
Dva návrhy nařízení, které jsou součástí balíčku, mají za cíl rozšířit dohled nad hospodářskými politikami členských států zavedením mechanismu pro prevenci a nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy. Stanoví „postup při nadměrné nerovnováze“ a zavádí možnost uložení pokut těm členským státům, u kterých je nadměrná nerovnováha zjištěna.

Přejít nahoru