Debata o aktuálních otázkách české ekonomiky

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 hostila Vysoká škola technická a
ekonomická v Českých Budějovicích zajímavou debatu o aktuálních otázkách
české ekonomiky fungující v rámci Evropské unie, kterou zorganizovalo
Evropské hnutí v ČR.

Se studenty diskutoval ministr průmysl a obchodu Ing. Jan
Mládek, CSc. a prorektorka VŠTE Ing. Ludmila Opekarová, PhD. Analyzovali hlavní
trendy vývoje českého hospodářství na pozadí světové ekonomiky a
v souvislosti s procesy evropské ekonomické integrace.
V současné etapě jsou vedle domácí poptávky považovány vnější faktory pro
vývoj naší ekonomiky za rozhodující. Po překonání hluboké světové hospodářské a
finanční krize a následné vleklé stagnace přispělo dnes k  výraznému
oživení české ekonomiky též zlepšené čerpání ČR z evropských fondů,
obnova domácí poptávky a růst našeho exportu. V rámci Evropské unie roste
nyní česká ekonomika (vedle Malty) nejrychleji.
Páteří české ekonomiky je dlouhodobě průmysl, v komparací zemí EU vykazuje
nejvyšší podíl na tvorbě HDP a na zaměstnanosti. Je silně zaměřen na produkci
strojírenství, zejména automobilů a jejich součástek. Nedostatkem této
průmyslové struktury je relativně nižší stupeň diverzifikace a sofistikovanosti,
resp. nižší úroveň finality průmyslové produkce ČR s negativními dopady na 
celkovou přidanou hodnotu průmyslové výroby. Určitou cestou k nápravě může
být též žádoucí zkvalitnění úrovně technického vzdělávání, flexibilita
pracovních sil, intenzivnější zapojení výsledků světové vědy i domácího výzkumu
do výroby. Možnou předností pro náš průmysl se stává maximální využití všech
nabízených výhod rozsáhlého vnitřního trhu Evropské unie, etc.
Nová fáze vědecko – technologické a průmyslové revoluce zvýší důraz na kvalitu
výrobků, na jejich těsnou propojenost na zákazníky, variantnost produkce
vzhledem k poptávce, na vyšší produktivitu práce atp. Český průmysl se
proto musí zapojit do klubu zemí s nejvyspělejšími technologiemi, např.
těsně navázat na německou produkci, adaptovat výrobu na světové inovační
proudy, zlepšit též kvalitu organizace a řízení – firem i celé společnosti.
Úspěchy dosažené v tomto odvětví nakonec ovlivní úroveň života celé naší
společnosti. Nadhozené problémy vyvolaly v zaplněném sále živou diskusi;
dotazy a náměty studentů však směřovaly i k jiným oblastem ekonomiky a  života – např. perspektivy eura v ČR,
migrace, zaměstnanost absolventů, nebezpečí terorismu a války ve světě i
v ČR, Rusko, Čína apod.
Zapsal: Ing. Jan Šolta

Přejít nahoru