Vývoj zaměstnanosti, mezd a životní úrovně v ČR a EU

V úterý 1. prosince 2015 se na  velmi zajímavé panelové diskusi o „ Otázkách
vývoje zaměstnanosti, mezd a životní úrovně v ČR a EU“, kterou na
ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci uspořádalo Evropské
hnutí v ČR, se setkali posluchači TUL s Josefem Středulou, předsedou
Českomoravské komory odborových svazů a s Ing. Jaroslavou Syrovátkovou,
PhD. z  TUL.

Oba debatéři na promítaných časových řadách přesvědčivě
doložili mj. znepokojující trendy vývoje odměňování zaměstnanců v ČR
oproti vývoji těchto ukazatelů ve většině států Evropské unie. Zahraniční
investice dále prohlubují duální charakter české ekonomiky; rychle narůstají
rozdíly v odměňování v ČR nejen vůči zahraničí, ale též uvnitř našeho
státu. Na relativním narůstání chudoby v ČR a propadání naší ekonomiky
v mezinárodní komparaci se podílí též měnová politika naší centrální banky
znehodnocující měnu, mzdy a úspory. K zamezení průniku negativních dopadů na
životní úroveň je proto nutné rychle hledat účinnou cestu k nápravě.

Určitou koncepci krátkodobých i dlouhodobých opatření
k žádoucímu zvratu dosavadních trendů představuje „Vize změny hospodářské
strategie České republiky“, kterou vypracovali přední experti ČMKOS. Tento
návrh zahrnuje řadu námětů z široké oblasti hospodářské, sociální a
rozpočtové politiky, vzdělávání apod. Zdůrazňuje nutnost např. posílení příjmů
státního rozpočtu (vč. forem progresivního zdanění vybraných příjmů), formulace
prorůstové hospodářské politiky na základě využívání kvalifikované práce,
prosazení pořádku do veřejných financí, zvýšení celkové efektivnosti a
výkonnosti české ekonomiky, podpory aplikace výsledků vědy a výzkumu, větší
podpory českému exportu českému zemědělství, rozvoje infrastruktury (vč.
sociálního bydlení) apod.

Důvodem relativně nízkých mezd v ČR může být
aplikovaná politika levné práce v Čechách, především však nicotná
konvergence ČR vůči jádru vyspělých států Evropské unie. Klesající produktivita
práce bývá nahrazována prodlužováním pracovní doby. Zásadním řešením tohoto
palčivého problému však může být pouze kvalitativní změna profilu české
ekonomiky!

Kritické postřehy řečníků (podložené výstižnou dokumentací)
vyvolaly vzrušenou diskusi přítomných studentů a pedagogů, která dokonce
přesáhla plánovaný časový limit tohoto setkání v Liberci.

Zpracoval: Ing. Jan Šolta

Přejít nahoru