Evropské podnikatelské forum

Evropské
fórum podnikání (dále jen EFP) je názvem označujícím souhrn odborných
konferencí o aktuálních problémech sociálněekonomického charakteru. První fórum
se konalo již v r. 2005 a doposud proběhlo celkem šest konferencí. Poslední, 6.
konference (2010), byla věnovaná problematice Strategie Evropy 2020 – viz
podrobněji www.efp.cz. Konference se zúčastnili významní domácí a zahraniční
představitelé podnikatelské, decizní, výzkumné a akademické sféry. Hlavním
cílem je vytvářet platformu pro odbornou diskusi a výměnu názorů na důležité
otázky současnosti. Konference se těší velkému zájmu odborné a širší veřejnosti
a též mladé generace budoucích ekonomů z řad vysokoškolských studentů.

Evropské hnutí v ČR a Newton College, vysoká škola,
navazuje na tuto tradici a spolu uspořádali od 13:00 dne 21.října 2013 v CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 národní mezi konferencina téma „Podnikaní v
globálních podmínkách: výzvy a bariéry“.

Konference se účastnilo přes 80 odborníků předních expertů z podnikatelské sféry, finančního sekktoru, státní správy a vysokých škol.

Zájem projevili i novináři. Zpráva z jednání konference byla prezentována ve Zprávách ČT, tlevize Metrolol jí věnovala samostaný pořad a přítomni byli novináři z ČTK.

http://www.youtube.com/watch?v=1nyFuOI1ggQ&feature=youtu.be

Konferenci zahájil úvodním slovem rektor
Newton College, a.s. Jan Mojžíš. K účastníkům promluvil
Eduaard Outrata, místopředseda Evropskéhohnuti v České
republice.

 Hlavními řečníky konference byli: Jan Mládek
předseda představenstva Fontes rerum s tématem Strategie obnovení hospodářského růstu v České
republice, Karel Havlíček – předseda
představenstva Asociace malých astředních podniků a živnostníků ČR s tématem Vliv
globálního prostředí na výkonnost malých a středních firem, Petr Kříž
vedoucí partner sektoru finančních služeb, PricewaterhouseCoopers ČR s tématem
Korporátní
výkaznictví a jeho regulace – globální a evropské trendy a Vladimír
Tomšík –
viceguvernér
ČNB s tématem
Vliv nové celosvětové
bankovní regulace Basel III na rozvíjející se a malé ekonomiky – včetně CR. Vrámci diskuse k jednotlivým tématům zazněly různé dotazy, názory a
náměty z řad obecenstva.

Následovala
panelová diskuse. Téma této diskuse „Výzvy a bariery podnikání v současných
podmínkách“ poskytlo prostor pro atraktivní výměnu názorů panelistů.
Panelu se zúčastnili:  Pavel Kafka – prezident České manažerské asociace, Jiří Malý – ředitel Institutu
evropskéintegrace na NEWTON College, Ladislav Minčič– 1. náměstek
ministra financí, DavidNavrátil – hlavní ekonom České spořitelny, a.s., Radek Neužil – tajemník Komory daňových poradců ČR, Milan Šikula –
ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, RadekŠpicar – ředitel Aspen
Institute v ČR, viceprezident Svazu průmyslu adopravy ČR a Pavel Štěpánek
–výkonný ředitel České bankovní asociace.
Úvodní
blok vystoupení moderovala prof. B. Hamerníková, odborný
garant konference. Odbornou část a panelovou diskusi věcně a vtipně
moderoval Ing. A. Michl, ekonom, analytik
Raiffeisenbank.

Hlavním partnerem byla Česká spořitelna, a.s., mediálními partnery EuroActiv,a.s. a Newton Media.

 

Přejít nahoru