FISKÁLNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich
Ebert Stiftung a Fakulta provozně ekonomická České zemědělské univerzity
v Praze 6 – Suchdole, Kamýcká 129 pořádali ve středu 27. dubna od 14 hodin
v aule fakulty panelovou diskusi „FISKÁLNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY
V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE“ vystoupil pan Ing. Aleš MICHL, hlavní poradce
ministra financí ČR a paní Doc. Ing. Lucie Severová, PhD., z ČZU.

Fiskální politika patří mezi hlavní
nástroje každé vlády v oblasti národního hospodářství, její opatření se
citelně dotýkají života každého občana. Úloha a struktura státního rozpočtu,
uvážlivé stanovení výše daňového zatížení a hierarchicky řazených výdajových
priorit apod. představují podmínky úspěšného vládnutí. Význam tohoto konání je
umocněna rostoucím zapojením státu do procesu prohlubující se integrace
Evropské unie, kdy vláda musí nutně respektovat také cíle a způsoby prosazování
této integrace.
Na konkrétních u příkladech byla prezentována rozdílnost pohledů a přístupů
ČR a EU. Dotazy přítomných studentů se nevyhnuly otázkám dlouhodobé stability a
udržitelnosti rovnoměrně vyváženého rozpočtu ve světle narůstající vnější
zadluženosti, účelnosti a přiměřenosti mandatorních výdajů státního
rozpočtu, dopadu plnění Maastrichtských kritérií na konstrukci našeho
státního rozpočtu (zejména s ohledem na připravované přijetí eura
v ČR), důsledkům řecké krize na situaci v eurozóně, následkům
případného brexitu pro budoucnost celého projektu evropské integrace apod.

Panelová diskuse se konala v rámci akcí
celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s European
Movement International.

Přejít nahoru