Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice

vropské hnutí v České republice a Newton College, a.s., pořádaly konferenci „Postavení a vztahy
Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice
“, která se konala dne 10. 4. 2015 v přednáškovém
sále Moravského zemského muzea, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno.

Zpráva o průběhu konference 

 Vědecko-popularizační konference na téma „Postavení a
vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“ se uskutečnila
dne 10. 4. 2015 v Brně v prostorách Dietrichsteinského paláce
Moravského zemského muzea v Brně. Pořadatelem konference byla soukromá
vysoká škola NEWTON College, a. s. společně s Evropským hnutím
v České republice. Hlavním partnerem konference byla Česká spořitelna, a.
s., mediálním partnerem byl EurActiv.cz.

První fází realizace konference byla věcná a organizační
příprava vědecko-popularizační konference, která se uskutečnila v období od
26. 1. 2015 do 9. 4. 2015.

V rámci věcné přípravy konference bylo provedeno
podrobné zpracování obsahu, cílů a programu konference. V návaznosti na to
byl připraven podkladový materiál k tématu konference. Byl
zaměřen na rozbor postavení Evropské unie a USA ve světové ekonomice, jeho
vývoj, současný stav a výhled do budoucna, na porovnání makroekonomického
vývoje Evropské unie a USA a jeho srovnání s dalšími významnými
ekonomikami světa, na analýzu úlohy amerického dolaru a eura v globální
ekonomice, na porovnání kvality podnikatelského prostředí v Evropské unii
a USA podle hodnocení Doing Business Světové banky a na rozbor vztahů Evropské
unie a USA v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
Podkladový materiál informoval ex ante účastníky konference o výsledcích
vědeckých analýz provedených k uvedeným tématům. Poskytnuté výchozí
informace pro účastníky konference je měly také stimulovat k diskusi o
problematice probírané na konferenci a vyvolat hlubší zájem o její studium a
případný další výzkum.

Přednášky na konferenci k jednotlivým otázkám a problémům
byly zajištěny devíti experty na danou problematiku. Přednášející připravili
obsáhlé prezentace.

Organizační příprava konference spočívala ve vyhledání a
zajištění vhodných prostor pro její konání, v průběžné komunikaci
s přednášejícími, v přípravě a odesílání programových pozvánek a
komunikaci s možnými účastníky, v provedené prezentaci na
internetových stránkách projektu a v dalších médiích, v přijímání
přihlášek, tisku podkladového materiálu i jeho uveřejnění v elektronické
podobě, v propagaci a publicitě subjektů podílejících se na pořádání a
financování konference, v zajištění audio záznamu konference a
v dalším technickém zabezpečení konference, v zajištění občerstvení
pro účastníky konference aj. Na internetových stránkách projektu byla
zveřejněna informace o připravované konferenci, její program, přihláška na
konferenci i podkladový materiál.

Na věcné a
organizační přípravě konference se podíleli následující členové projektového
týmu:

·        
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. – ředitel Institutu
evropské integrace, NEWTON College (manažer projektu)

·        
Ing. Ladislav Říha, CSc. – místopředseda
Evropského hnutí v České republice (gestor projektu)

·      Ing. Karel Mráček, CSc. – člen předsednictva
Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College

·        
Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. – Vysoká škola
finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College

·        
Ing. Ivana Dostálová – Institut evropské
integrace, NEWTON College

·        
Václav Votýpka – asistent ředitele Institutu
evropské integrace, NEWTON College

·        
Ing. Hynek Opolecký – výkonný předseda
Vzdělávacího střediska na podporu demokracie

Druhou fází realizace konference bylo samotné
uskutečnění vědeckopopularizační konference na téma „Postavení a vztahy
Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“. Konference se konala
dne 10. 4. 2015 v době od 9:00 do 16:00 hod. v Brně v prostorách
Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8. Konference se
zúčastnilo 96 posluchačů.

Konferenci
zahájili úvodními proslovy manažer projektu PhDr. Jiří Malý, Ph.D. a Viktor
Chvátal za Evropské hnutí v České republice. Konferenci moderoval PhDr.
Jiří Malý, Ph.D.

V dopoledním
a odpoledním bloku konference bylo předneseno celkem devět odborných příspěvků
od následujících devíti přednášejících:

·        
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. – ředitel Institutu
evropské integrace, NEWTON College

·        
doc. Ing.
Juraj Sipko, PhD., MBA. – ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie
věd

·      Ing. Karel Mráček, CSc. – člen předsednictva
Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College

·        
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. – Ekonomický
ústav Slovenské akademie věd

·        
Ing. Mgr. Jan Michal – vedoucí Zastoupení Evropské komise v České
republice

·     Ing. Martin Tlapa, MBA – náměstek ministra
zahraničních věcí pro řízení sekce bilaterální mimoevropské spolupráce, ekonomické
diplomacie a mezinárodních ekonomických institucí

·        
Ing. Jan Jedlička – manažer EU Office, Česká spořitelna, a. s.

·        
Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. – Vysoká škola
finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College

·        
Ing. Ivana Dostálová – Institut evropské integrace,
NEWTON College

 

Dopolední blok konference se
zabýval postavením Evropské unie a USA ve světové ekonomice, jeho vývojem,
současným stavem a výhledem do budoucna, porovnáním makroekonomického vývoje a
úrovně konkurenceschopnosti Evropské unie a USA a jejich srovnáním
s dalšími významnými ekonomikami světa, zejména ostatními státy G7 a
zeměmi BRICS, analýzou úlohy amerického dolaru a eura v globální ekonomice
a vývojem jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství.

V rámci odpoledního bloku
získali účastníci konference informace o předpokládaných přínosech a možných
rizicích Transatlantického obchodního a investičního partnerství, o problémech
eurozóny, jejich dopadech na postavení Evropské unie v globální ekonomice
a o možných budoucích scénářích vývoje eurozóny, o vztazích Evropské unie a USA
v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a o různých
aspektech kvality podnikatelského prostředí v Evropské unii a USA a o
jejich srovnání podle hodnocení Doing Business Světové banky.

Pohled do sálu 

V dopoledním i odpoledním
bloku konference byl rovněž vytvořen rozsáhlý prostor pro diskusi, který byl
účastníky konference plně využit.

Diseminace vědeckých poznatků o
probírané problematice byla zajištěna mezi účastníky konference podle jejich ohlasů
kvalitním způsobem. Přínosem byla rovněž diskuse o validitě těchto poznatků a
potřebě zkoumání a sledování dalších souvislostí. Účastníci konference měli
možnost seznámit se též s názorovými střety a různými postoji k dané
problematice. Současně měli možnost se dozvědět, které názory jsou většinové a
které menšinové, které názory již byly v praxi verifikovány, které
z nich byly takto potvrzeny, resp. zamítnuty a které dosud na své ověření
čekají. Celkově tak konference umožnila dosáhnout posunu v poznání dané
problematiky u jejích účastníků. Zveřejnění a distribuce výsledků konference
(na internetových stránkách i v tištěné podobě) umožňuje šíření těchto
poznatků i k dalším subjektům.

  z konference

Z celé konference byl
pořízen audio záznam (zabezpečeno společností PND
spol. s r. o., Seifertova 28, Brno). V rámci konference bylo rovněž pro
účastníky zajištěno občerstvení (dodavatel Václav Šimek, Bulharská 45,
Brno). V přednáškovém sále bylo umístěno po dvou reklamních bannerech
NEWTON College, a. s. a Evropského hnutí v České republice (pořadatelé
konference) a České spořitelny, a. s. (hlavní partner konference). Ve formě
prezentace bylo rovněž promítáno logo EurActiv.cz (mediální partner).

z konference 

Třetí fází realizace konference
je fáze publikační (od 11. 4. 2015 do 31. 7. 2015), v níž bude na základě
konference a jejího audio záznamu zpracována a vydána souhrnná publikace
s názvem „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální
ekonomice“. Její zpracování zahrnuje veškeré redakční práce včetně dvou
korektur. Publikace bude obsahovat výkladový text (vycházející
z podkladového materiálu ke konferenci) a přepis všech přednášek a diskusí
na konferenci (podle audio záznamu konference). Publikace bude distribuována
všem účastníkům konference i dalším osobám a institucím a bude rovněž
zveřejněna na internetových stránkách projektu. V souladu s dohodou o
spolupráci uzavřenou mezi Evropským hnutím v České republice a NEWTON
College, a. s. bude 10 výtisků souhrnné publikace z konference zdarma
předáno Evropskému hnutí v ČR.

Přejít nahoru