Snižování byrokracie podnikání v EU

Téma: Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU
Termín: 24.9.2009
Místo: CERGE-EI, Politických věznů 7, Praha 1
Pořadatel: Evropské hodnoty, člen Evropského hnutí v ČR
Partneři: Evropské hnutí v ČR, Konrad-Adenauer-Stiftung, Úřad vlády ČR, Evropský parlament

 

Jak může modernizace a elektronizace veřejné správy zlepšit podmínky pro podnikání?
Nedostatečná transparentnost fungování evropských institucí pro občany, nadbytečná regulace a administrativní zátěž zejména pro malé a střední podniky jsou jedny z nejvíce kritizovaných oblastí činnosti institucí EU. Tyto kritiky mají za cíl nejčastěji Evropskou komisi, i přes její politiku transparentnosti a vyhlášenou před několika lety. Jak dalece je však za administrativní zátěž zodpovědná Evropská komise, a jakou roli hrají jednotlivé členské státy? Tím vším se zabývala právě tato veřejná debata. Diskuse se mimo jiné  také dotkla tématu ekonomického potenciálu snižování administrativní zátěže a zhodnocení výsledků akčního programu Evropské komise z roku 2007.
Cílem zářijového Evropského klubu bylo zprostředkovat setkání a diskusi mezi zástupci evropských institucí a podnikatelů a české odborné veřejnosti a tak umožnit lepší informovanost o posledním vývoji a trendech v této oblasti, aby mohli občané a podnikatelé sami zhodnotit, do jaké míry je třeba se zlepšení dožadovat na úrovni EU nebo národní. Mezi diskutující v publiku zasedli mimo jiné zástupci z České národní banky, Československé obchodní banky, Ministerstva financí ČR, Centra pro ekonomický výzkum, informačního portálu Euroskop, České exportní banky i z Institutu ekonomických studií UK.

Řečníci se soustředili především na tyto klíčové otázky diskuse:

•Kde hledat příčiny nedostatečné transparentnosti právních předpisů a nadměrné administrativní zátěže pro podnikání – na národní či evropské úrovni?

•Co nového můžeme čekat od iniciativy Evropské komise ke zlepšení právních předpisů („better regulation strategy“)?

•Jak může modernizace a elektronizace veřejné správy zlepšit podmínky pro podnikání?

Řečníci:
Manuel Santiago dos Santos, hlavní poradce ředitelky pro průmyslovou politiku a ekonomické reformy v  Evropské komisi.
Tomáš Rutrle, generální ředitel Fujitsu Technology Solutions
Štěpán Hošna, ředitel odboru podnikatelského prostředí na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
Moderátor: Jan Žižka, zástupce šéfredaktora deníku E15.

Z příspěvků řečníků:

Manuel Santiago dos Santos zdůraznil, že regulace na evropské úrovni přináší pozitiva pro podnikatele. Evropská komise přitom nemůže být pokládána za zodpovědnou za případnou přemíru regulace: zákonodárcem je totiž Evropský parlament spolu s Radou. Navíc většina problémů pro podniky vzniká na nárovní úrovni, ať už při transpozici evropských pravidel, či v důsledku vlastní národní legislativy. Pan Dos Santos nicméně sebekriticky přiznal, že regulace na evropské úrovni nebyla před deseti lety zcela transparentní. Proto je hlavním cílem strategie „better regulation“ právě zlepšení transparentnosti celého legislativního procesu a jeho zjednodušení. Za velké plus strategie vypíchl především používání předběžných hodnocení dopadu legislativy, které mj. významně snížily počet pozměňovacích návrhů, které s návrhem dané legislativy ne zcela přímo souvisely.
Českou republiky pan Dos Santos označil za jednoho z průkopníků v oblasti snižování administrativní zátěže.

Štěpán Hošna podobně jako Manuel Santiago dos Santos uznal, že Česká republika prošla obdobím, kdy se snažila být „lepším“ regulátorem než EU a „ještě více komplikovat jednotlivá práva a povinnosti“ pro podnikatele.
Ohradil se proti námitkám, že transparentnost znamená podléhat lobbyistickým tlakům – naopak, cílem MPO je především s adresáty regulace komunikovat.

Vyzdvihl rovněž pozitivní roli RIA (regulatory impact assesments), jak při vzniku záměru regulovat, tak při hodnocení dopadů záměru ex-post. RIA však zřejmě nebudou pro jednotlivá ministerstva povinná.

Tomáš Rutrle se ve svém příspěvku zaměřil na roli IT ve snižování administrativní zátěže. Pozitivně zhodnotil, že složitému a komplexnímu tématu snižování administrativní zátěže se věnuje řada specialistů a že je viditelný nemalý pokrok zejména v oblasti e-governmentu. Zmínil nicméně studii Světové banky „Doing business“, dle které přísluší České republice až 74.místo. Pokles ze 66.místa není podle Tomáše Rutrleho přitom dán tím, že bychom se výrazně zhoršili, ale že ostatní (zejména sousední Rakousko) zjednodušují své systémy rychleji než Česká republika.

IT je podle Tomáše Rutrleho nepochybně skvělým pomocníkem, ale „nedokáže zjednodušit legislativu, suplovat profesionální a kvalifikovanou státní správu, politickou vůli a rozhodnost,“ které jsou dle jeho názoru pro zlepšování podnikatelského prostředí klíčové.

Více informací na webových stránkách Evropských hodnot.

 

Přejít nahoru