Strategie fiskální konsolidace anebo exit strategie?

Lektoři 280110Panelová diskuse na téma Strategie fiskální konsolidace anebo exit strategie? s podtitulem  Aneb jak přejít od deficitů veřejných financí přesahujících 6% HDP k vyrovnaným rozpočtům a k euru uspořádalo Evropské hnutí v České republice a družstvo FONTES RERUM dne 28. ledna 2010. Své názory na dané téma úvodem  před probíhající diskusí presentovali: Pavel Mertlík (hlavní ekonom Raiffeisenbank, Česká republika), Milan Štěch (předseda ČMKOS a místopředseda Senátu Parlamentu České republiky) a Miroslav Zámečník (ekonom, Boston Venture Central Europe). Diskusní odpoledne moderoval Jan Mládek (předseda družstva FONTES RERUM).
Současným aktuálním problémem České republiky je, že se vede debata o tom, jaké jsou vlastní priority Paneliské-280110hospodářské politiky u nás – a to z hlediska střednědobého, tj. cca na 5 let. Současné politické strany se v názoru liší v tom, že Fischerovo vedení vč. TOP 09 považují za stěžejní problém veřejný dluh a omezení jeho růstu. ČSSD preferuje jako krátkodobě cíl snížení nezaměstnanosti, stabilizaci veřejných financí, dlouhodobě Krize2-280110zavedení eura v zemi a dále  hospodářský růst ekonomiky. ODS se diskuse na téma strategických cílů neúčastní. Panelisté uvedli, že vzhledem k vysoké zadluženosti světa (i když v jednotlivých zemích značně nerovnoměrné), bude muset být budoucí hospodářská politika ve světě značně odlišná. Pozice České republiky je krátkodobě predikována čísly -4,5% HDP v roce 2009 a 1% HDP v roce 2010 ve stálých cenách. Deficit veřejného dluhu představuje v roce 2009 – 6,9% HDP a veřejný dluh 35,6 % HDP s odhadem 39,7% HDP na rok 2010. Bylo konstatováno, že situace v zemích, které jsou postižené finanční krizí, je taková, že nárůst veřejného dluhu je významně vyšší – vlivem skokového nárůstu veřejných výdajů na sanaci bank, pojišťoven a pensijních fondů. Za důležité je třeba považovat to, jak se jednotlivé země vypořádají s růstem fiskálních deficitů po odeznění recese, tj. po roce 2011. Bylo konstatováno, že přes zhoršenou situaci nebyl zatím České republice snížen ratingový výhled, riziko jeho snížení je však velké.
Je třeba připravit reálný střednědobý program fiskální konsolidace. Řešení prodejem dluhopisů na financování veřejného dluhu vede k růstu úrokových sazeb, čili financování veřejného dluhu se zdražuje. Tradiční stabilizace veřejných rozpočtů ve smyslu maastrichtského rozpočtového kritéria (tj. 3%HDP) v současné době nestačí a proto musí země jako přípravu na event. další recese a finanční krize začít hledat řešení rychlého snižování míru veřejného dluhu. Z toho plyne pro Českou republiku nutnost realizovat cestu fiskálních přebytků. K tomu je třeba: výdajové úspory, postupné zvyšování daňové zátěže. Při hledání cesty k úsporám veřejných výdajů je třeba provést inventuru všech výdajových programů a posoudit jejich potřebnost a nákladovost. Diskutující doporučili jako kroky k budoucí změně u nás: modernizovat, zkvalitnit a vytvořit konkurenceschopnou vládu, posílit koncepční práci vlády, tvorbu a implementaci průřezových vládních politik a programů. Zástupce odborů upozornil na to, že jsou opakovaně vládě předkládány náměty a návrhy na řešení. V současné době (listopad 2009 – leden 2010) se připravuje tzv. Exit strategie, která by měla definovat opatření, směřující k oživení reálné ekonomiky, zefektivnění správy veřejných financí a k omezení rozpočtových výdajů. Jedná se o pracovní tým tripartity pro hospodářskou politiku, která navrhne krátkodobá opatření k oživení reálné ekonomiky. Jde zejména o: nastavení rovných podmínek pro podnikání (zavést institut integrované kontroly podnikatelských subjektů, omezení zneužívání podpor v nezaměstnanosti, snížit rozdíl ve zdaňování OSVČ a zaměstnanců, připravit zesílení podpory malých a středních podniků, atd.) Je třeba připravit a provést audit mandatorních výdajů státního rozpočtu. Podpořit podniky řešením dostupnosti úvěrů, řešení druhotné platební neschopnosti, podpořit export, zvětšit výstavbu sociálních bytů se státní podporou pro sociálně slabé obyvatele. Řešit stav na trhu práce vytvořením fondu na mzdové vyrovnání pro zaměstnance, kteří nemohou pracovat na plný úvazek v důsledku krize, školit a vzdělávat pracovní sílu. Diskutující se shodli, že důležitým krokem v České republice je boj s korupcí.

Akce byla spolufinancována z příspěvku poskytnutého nadací CERGE-EI z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu.

Přejít nahoru