Kritéria Evropského hnutí pro konzultace s občany v celé EU

Evropské konzultace s občany zahájil francouzský prezident Emmanuel Macron v dubnu 2018. Tyto participativní debaty a akce probíhají ve 27 členských státech EU až do října 2018 a sledují obecný cíl obnovit vazbu mezi evropskými národy a evropskou integrací a poskytnout občanům platformu pro vyjádření jejich názorů vůči tvůrcům politik EU k evropským otázkám, které jsou pro ně důležité. Výsledky budou představeny na prosincovém zasedání Evropské rady, kde se sejdou vedoucí představitelé EU. Kromě toho byla zřízena internetová konzultace, která má oslovit co nejvíce občanů.

Evropské hnutí vítá nové a inovativní formáty diskusí, které konstruktivně zapojují občany do debaty o budoucnosti Evropy. Prostřednictvím svých národních a místních poboček se Evropské hnutí do jisté míry aktivně podílí na formování konzultací s občany v celé Evropě a může zajistit následné diskuse na podzim. Aby však tyto debaty měly pro evropskou demokracii přidanou hodnotu, je nezbytné, aby se řídily stejnými klíčovými zásadami, jako je transparentnost, inkluzivita a přístupnost – bez ohledu na to, ve kterém členském státě se konají.

Po vzoru Evropského hnutí v Německu shromáždila síť Evropského hnutí řadu společných kritérií, která by podle našeho názoru měly evropské občanské konzultace splňovat, aby mohly sloužit jako konstruktivní a reprezentativní nástroj v rámci evropské demokracie. Kromě toho mohou následné podzimní diskuse pomoci reflektovat výsledky a umožnit organizátorům a dalším zúčastněným stranám vyvodit poučení pro budoucí nástroje občanské participace.

Konzultace, bez ohledu na to, zda se konají v Německu, Irsku nebo Francii, se musí řídit stejnými zásadami, musí být konzistentní ve své struktuře a musí přinášet srovnatelné výsledky.

Konzultace musí shromáždit různorodou a vyváženou skupinu evropských občanů, která bude reprezentovat společnost příslušných členských států, a měly by být otevřené i pro občany, kteří nemají právo volit v zemi svého současného bydliště. K účasti by měly být přizvány jak proevropské, tak i kritické hlasy vůči EU.

Pro plánování a provádění konzultací je zásadní přístup zdola nahoru. Výběr témat, kterými se budou diskuse zabývat, musí být vypracován v koordinaci s organizacemi, které mají blízko k občanům, jako jsou obce a regiony, odbory, mládežnické organizace, univerzity, nevládní organizace zabývající se životním prostředím. Konzultace by se neměly konat pouze v hlavním městě každého členského státu, ale také v menších městech a venkovských oblastech.

Konzultace musí provádět neziskové a politicky nezávislé organizace, které mají zkušenosti s participativními a demokratickými procesy nejen na nadnárodní úrovni a jejichž vlastní organizační struktury mají různorodý a demokratický charakter. Pro získání dalších podnětů lze konzultovat další analytiky a odborníky.

Debaty by měly být inkluzivní a měly by dát všem účastníkům možnost a čas svobodně vyjádřit své názory a stanoviska. V ideálním případě by akce měly obsahovat co nejméně projevů a panelových diskusí a ponechat více času pro vystoupení účastníků. Moderátor by měl být neutrální a měl by diskusi usnadňovat co možná nejvíce inkluzivním způsobem.

Konzultace se musí zaměřit na celoevropská témata, aby se nezvrhly v debaty o národních či regionálních otázkách. Měly by se projednávat otázky, které se týkají Evropanů na celém kontinentu, kde samotné vnitrostátní prostředky nápravy nemohou poskytnout odpovědi na výzvy, kterým dnes občané čelí.

Do konzultací by se měli zapojit nejen jednotliví občané, ale také organizovaná občanská společnost, politické strany, odbory, podnikatelé, místní samosprávy a další zúčastněné strany, kterých se debata o budoucnosti Evropy týká.

Provádění konzultací a následná opatření musí být transparentní, aby se zvýšila důvěra občanů. Účastníci musí být informováni o jednotlivých krocích konzultačního procesu a musí mít možnost zjistit, jak se jejich připomínky promítly do diskusí mezi politickými představiteli.

Aby bylo možné propojit různé konzultace, které probíhají v celé Evropě, musí mít diskuse jasný cíl a společnou červenou linii a předem stanovenou cílovou skupinu. Vedle zajištění následných kroků a zveřejnění výsledků se vedoucí představitelé EU musí zavázat k následné kontrole výsledků konzultací a stanovit, které připomínky občanů byly z jakých důvodů zohledněny.

Vlády členských států by měly zajistit širokou propagaci konzultací, včetně národních i evropských médií, a usilovat o mediální pokrytí, které by mělo nadnárodní charakter, aby občané v jedné zemi byli informováni o debatách v jiné zemi.

Bylo by vhodnější svěřit plánování občanských dialogů organizacím, které mohou samy prokázat demokratické struktury a které zahrnují organizace zastupující celé spektrum společnosti.

Přejít nahoru