Účast občanů v digitálním věku: elektronická demokracie

Ve stále více digitalizovaném světě existuje řada příležitostí ke zlepšení demokratických postupů prostřednictvím online nástrojů, které lze zařadit pod pojem „e-demokracie“. Podpora účasti občanů na evropském demokratickém procesu je klíčovým cílem Mezinárodního evropského hnutí. Nové příležitosti, které nabízí technologický rozvoj, by měly být využity ke stimulaci zapojení občanů do demokratického procesu, což má spolu s „offline“ opatřeními na zlepšení účasti občanů v konečném důsledku za cíl překlenout vnímanou propast mezi Evropskou unií na jedné straně a občany a zastupitelskými organizacemi na straně druhé. Při vývoji nástrojů a činností elektronické demokracie na evropské úrovni je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:

Zajištění, aby e-demokracie přispívala k vytváření evropské veřejné sféry.

Proces digitalizace nabízí příležitost podpořit evropskou veřejnou sféru tím, že sblíží lidi a lépe je propojí přes hranice. Tímto způsobem lze vytvořit evropský prostor pro komunikaci o věcech společného zájmu. Vytváření a zdokonalování vhodných digitálních nástrojů usnadňuje vedení rozsáhlých veřejných diskusí a přijímání společných opatření na evropské úrovni. V tomto ohledu je třeba věnovat pozornost podpoře iniciativ jednotného digitálního trhu, jako je rozvoj překladatelských služeb. Účinné online nástroje mohou pomoci vytvořit „společné evropské publikum“ a pomohou dále zvýšit demokratizaci EU.

Elektronické hlasování na podporu skutečně evropských voleb: zavedení elektronického hlasování by mohlo napomoci jasnému evropskému rozměru evropských voleb, například prostřednictvím evropských kandidátních listin v čele se „Spitzenkandidaten“ (evropskými hlavními kandidáty na předsednictví Evropské komise), evropských manifestů a evropských politických stran na národních volebních lístcích. Jako specifická forma e-demokracie by mohlo být e-hlasování zavedeno v celé Evropě jako časově, finančně i pracovně nenáročná alternativa k tradičním způsobům hlasování. Vzhledem k rizikům, která s sebou online hlasování nese, je třeba vždy zabránit podvodům nebo jakýmkoli nesrovnalostem a stávající nebo nový orgán EU by měl být pověřen zajištěním spravedlivého fungování online hlasovacích systémů.

Zajistit funkčnost nástrojů elektronické demokracie a jejich začlenění do politického procesu.

Zlepšete funkčnost stávajících nástrojů a berte funkčnost jako předpoklad pro nové nástroje: stávající elektronické nástroje, jako je Evropská občanská iniciativa (ECI) a Veřejné konzultace EU online, mají velký potenciál, ale brání jim v tom jejich složitost. Evropská občanská iniciativa by měla být lépe propagována a uživatelsky přívětivější díky jasnějším, přiměřeným a pružnějším požadavkům na přípustnost, usnášeníschopnost a osobní údaje – konkrétně také díky lepšímu systému sběru podpisů online. Veřejným konzultacím EU online by prospělo používání podobných formátů a lépe uspořádané webové stránky, jakož i jasnější informace o tom, co se děje se zpětnou vazbou občanů nebo kde mohou najít výsledky. Zavedení nových nástrojů by mělo předcházet důkladné testování v menším měřítku a konzultace s odborníky.

Začlenění elektronických nástrojů do politického procesu: plné začlenění elektronických nástrojů do evropského politického procesu může zvýšit jejich legitimitu a využívání, což by bylo dále podpořeno aktivním využíváním těchto nástrojů samotnými evropskými institucemi. Začlenění elektronických nástrojů do stávajících procesů, jako jsou veřejné konzultace a evropská občanská iniciativa, lze rozšířit na další formy účasti a konzultací, například na provádění článku 11 Smlouvy o EU o dialogu s občanskou společností.

Zajistěte, aby účast online byla bezpečná a faktická: digitální nástroje s sebou nesou riziko ohrožení ochrany osobních údajů a soukromí. Nástroje elektronické demokracie by neměly narušovat bezpečnost údajů a soukromí občanů by mělo být vždy chráněno. To by mohlo zajistit strukturované zapojení evropského inspektora ochrany údajů do vývoje a implementace nástrojů. Kromě toho by nástroje elektronické demokracie měly být vybaveny určitou formou monitorování, aby bylo možné čelit šíření dezinformací na těchto platformách a umožnit diskusi založenou na faktech.

Zajistěte, aby nástroje elektronické demokracie umožňovaly účast všech občanů.

Klíčovým aspektem, který je třeba mít na paměti při vývoji nástrojů e-demokracie, je cíl podpořit účast občanů, a to zejména účast mládeže. Pokud chceme zvýšit účast občanů na demokratickém životě, a tím zlepšit kvalitu naší evropské (e-)demokracie, bude prvním krokem zaměřit se na zapojení občanů. Než se občané začnou aktivněji podílet na evropské politice, musí vidět, že jejich myšlenky mohou pomoci utvářet rozhodování v EU a že jejich příspěvky mohou něco změnit. To lze podpořit prostřednictvím:

Aktivní propagace nástrojů: pokud chceme, aby občané skutečně využívali dostupné online nástroje, musíme se více zaměřit na jejich aktivní propagaci na všech úrovních: ať už nástroje využívají instituce EU, politické strany nebo například jednotliví poslanci Evropského parlamentu. Několik slibných iniciativ je v současné době v pilotní fázi a bude jim prospívat rozsáhlá propagace, aby se podnítila a podpořila účast občanů a aby se dostaly mimo „obvyklé podezřelé“. Propagaci a využívání všech nástrojů napomůže centrální internetový portál, který bude shromažďovat všechny nástroje napříč institucemi a politickými subjekty.

Překlenout digitální propast pro všechny občany: přetrvávajícím problémem, který přichází s rostoucí digitalizací, je digitální propast mezi těmi, kteří mají přístup k online nástrojům a účinně je využívají, a těmi, kteří k nim nemají přístup nebo nemají možnosti je využívat. Aby se zabránilo nerovným digitálním příležitostem, měl by být přístup k internetu dostupný v celé Evropě a důraz by měl být kladen na rozvoj a zlepšování elektronických dovedností lidí. Toho lze dosáhnout investicemi do lepší infrastruktury ve venkovských oblastech i do bezplatného wifi připojení a realizací a dalším rozvojem programů dovedností, jako je Nová agenda dovedností pro Evropu.

Oslovit mladé lidi: Evropská mládež je nyní propojena (online) napříč hranicemi více než kdykoli předtím. Potenciál jejich většího zapojení do politiky EU a digitálních demokratických procesů by se neměl podceňovat. Výuka a informování evropských studentů od útlého věku o (fungování) EU zvyšuje šance na lepší pochopení toho, co EU představuje a jak se do ní mohou občané přímo zapojit. Přiblížení EU školám a univerzitám by v ideálním případě mělo být součástí běžného školního vzdělávání a mělo by zahrnovat informace o dostupných nástrojích elektronické demokracie.

Poskytování zpětné vazby: jakmile občané začnou elektronické nástroje používat, je nezbytné jim poskytnout zpětnou vazbu o jejich příspěvcích. Například v souvislosti s veřejnými konzultacemi: jak bylo s příspěvky občanů naloženo? Jaké jsou výsledky jejich příspěvků? Tento prvek často chybí a občany demotivuje k dalšímu používání elektronických nástrojů. Každý nástroj by měl mít jasné a snadno dostupné informace o využití příspěvků a poskytovat zpětnou vazbu těm, kteří přispěli.

Přejít nahoru