Vlastní zdroje Evropské unie

Současný systém získávání prostředků do rozpočtu EU převážně z příspěvků členských států je neefektivní a vede k obchodování a nesouhlasu veřejnosti. To podkopává schopnost EU účinně fungovat a má negativní dopad na to, jak občané Unii vnímají. Je to také v rozporu s původním záměrem Smluv, které předpokládaly, že příspěvky členských států budou tvořit pouze malou část rozpočtu EU.

Je zapotřebí alternativní model založený na vlastních zdrojích. Ten je žádoucí z několika důvodů. Větší podíl vlastních zdrojů na rozpočtu EU by umožnil EU pružněji utvářet a provádět své politiky a zároveň by vytvořil jasnou vazbu mezi cíli EU a jejím rozpočtem. Umožnilo by to také postupné nahrazení vnitrostátních příspěvků, které zdůrazňují debatu o čistých plátcích a jsou v rozporu se zásadou solidarity EU, a nakonec by se rozpočet EU stal nezávislejším na příspěvcích členských států. Vlastní zdroje by navíc poskytly nezbytné nástroje pro adekvátní reakci na hospodářské otřesy, řešení strukturálních nedostatků v nastavení současné hospodářské a měnové unie a zdroje pro investice do udržitelného růstu a opatření na oživení.

Fiskální kapacita eurozóny: potřeba vlastních zdrojů

Vlastní zdroje jsou zmiňovány zejména v souvislosti s vytvořením fiskální kapacity pro hospodářskou a měnovou unii. Fiskální kapacita pro hospodářskou a měnovou unii by fungovala jako rozpočet eurozóny a mohla by být využita k podpoře strukturálních reforem, zvýšení hospodářské konvergence a zmírnění asymetrických makroekonomických šoků. Prostředky pro tento účel by mohly být čerpány z vlastních zdrojů, přičemž rozpočet by byl vytvořen v rámci víceletého finančního rámce EU a spojen s posílenou, legitimnější a demokraticky odpovědnější evropskou správou ekonomických záležitostí.

Klíčové prvky rozvoje vlastních zdrojů EU

Pro vytvoření systému vlastních zdrojů EU je klíčových několik kritérií pro rozvoj účinného, stabilního a spravedlivého systému:

 • Jakákoli forma zdanění na evropské úrovni by neměla představovat dodatečné daňové zatížení, a proto musí být spojena s reformou daní na jiných úrovních.
 • Zatímco zavedení vlastních zdrojů se zaměřuje na příjmovou stranu evropského rozpočtu, reforma příjmové strany by měla jít ruku v ruce s reformou výdajové strany, zejména s ohledem na efektivitu výdajů EU.
 • Vzhledem k tomu, že všechny možné vlastní zdroje mají své specifické nevýhody (například z hlediska dostatečnosti, stability nebo účinnosti), bylo by možné uvažovat o systému, který by kombinoval několik různých vlastních zdrojů, aby se minimalizovaly například výkyvy v přílivu vlastních zdrojů.
 • Důležitým kritériem při výběru forem vlastních zdrojů by měla být jasnější vazba mezi cíli politiky EU a jejími zdroji financování. Daň z finančních transakcí a daň z uhlíku jsou v tomto ohledu velmi slibné.
 • Jasnější vazba mezi občany a rozpočtem EU je velmi žádoucí. Evropská DPH a evropská daň z příjmu právnických osob nabízejí v tomto ohledu příležitosti, zejména pokud by se občané mohli prostřednictvím svého hlasování do Evropského parlamentu vyjádřit k podobě a výši těchto daní.
 • Rozpočet EU by se měl postupně stát nezávislejším na příspěvcích členských států. Postupné rušení příspěvků založených na HND omezí debatu o čistých plátcích, kdy jsou příspěvky považovány za výdaje namísto výnosů z politiky EU.

Možné vlastní zdroje

Zúčastněné strany předložily různé možnosti, jak europeizovat rozpočet EU a zároveň vytvořit přímou vazbu mezi občany a EU a také mezi příjmy a výdaji EU. Vlastní zdroje by například mohly být vytvářeny prostřednictvím evropských poplatků, přičemž by se zabránilo zvýšení obecného daňového zatížení občanů. Neúplný seznam možných evropských odvodů a jiných forem vlastních zdrojů je následující:

 • Daň z finančních transakcí: Daň z finančních transakcí by spojila významný finanční příspěvek do rozpočtu EU s fiskální spravedlností a zajistila by, aby finanční instituce přispívaly k nákladům na hospodářskou krizi, a postihovala by finanční spekulace.
 • Daň z uhlíku: daň z uhlíku podle zásady „znečišťovatel platí“ lze využít k boji proti změně klimatu a k podpoře přechodu na obnovitelné zdroje energie.
 • Evropská DPH: současný rozpočet EU již zahrnuje malou složku DPH, ale lze uvažovat o dani z přidané hodnoty EU jako přímém příspěvku do EU, který by byl viditelný na každé účtence a faktuře.
 • Evropská daň z příjmu právnických osob: tato daň by umožnila přímou vazbu na občany, zejména pokud by EU byla jediným orgánem odpovědným za sazbu daně. Zvýšila by také efektivitu vnitřního trhu. Evropská komise v současné době pracuje na společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob.
 • Letecká daň: daň z emisí z letecké dopravy by mohla být rovněž využita k boji proti změně klimatu a k dosažení politických cílů EU a byla by viditelná pro všechny občany EU na jejich letenkách. Příjmy ze systému obchodování s emisemi: k získání příjmů by bylo možné využít i systém EU pro obchodování s emisemi, což by umožnilo přímé propojení příjmů s cíli energetické/klimatické politiky EU.
 • Zisky Evropské centrální banky / převod příjmů ze seigniorage: roční zisk Evropské centrální banky lze převést do EU, a využít tak prostředky, které jsou již na úrovni EU k dispozici. Nabízí se tak možnost vytvořit jádro rozpočtu eurozóny, které lze využít k boji proti asymetrickým hospodářským šokům a na podporu strukturálních reforem.
 • Eurobondy: společné vydávání dluhopisů by mohlo rovněž poskytnout zdroje ve formě výpůjček a zároveň zvýšit finanční a měnovou stabilitu tím, že se sníží nákaza mezi suverénními státy a bankovním systémem.

Souvislosti

Otázka vlastních zdrojů Evropské unie se opět dostala na pořad dne, neboť skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje v současné době pracuje na komplexní zprávě o možných vlastních zdrojích EU. Zatímco jejich závěrečná zpráva se očekává na konci roku 2016, ve dnech 13.-14. června 2016 se bude konat interinstitucionální konference s vnitrostátními parlamenty. Evropský parlament mezitím pracuje na zprávě z vlastní iniciativy „Rozpočtová kapacita eurozóny – důsledky pro rozpočet EU, komplementarita a parlamentní kontrola“ a Evropská komise prohlásila návrh daně z finančních transakcí za prioritní návrh, který čeká na projednání v roce 2016.

Přejít nahoru