Daň z finančních transakcí: Finanční sektor bude platit spravedlivý díl

Komise dnes přijala návrh týkající se daní z finančních transakcí ve 27 členských státech Evropské unie. Tato daň by se ukládala u veškerých transakcí s finančními nástroji mezi finančními institucemi, pokud je alespoň jedna ze stran transakce usazena v EU. Výměna akcií a dluhopisů by se zdaňovala sazbou 0,1 % a derivátové nástroje sazbou 0,01 %. Tyto sazby by mohly každoročně přinést přibližně 57 miliard EUR. Komise navrhuje, aby se tato daň začala uplatňovat od 1. ledna 2014.Zavést novou daň na finanční transakce se Komise rozhodla ze 2 důvodů. ·      Za prvé aby zajistila, že finanční sektor bude spravedlivým dílem přispívat ke konsolidaci veřejných financí v členských státech, protože hrál roli při vzniku hospodářské krize. Náklady na rozsáhlá záchranná opatření, které jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků na podporu finančního sektoru, těžce doléhají na vlády a evropské občany jako celek. Kromě toho je tento sektor ve srovnání s jinými v současné době daněn nedostatečně. Návrh by tedy znamenal vytvoření významných dodatečných daňových příjmů z finančního sektoru, které by přispívaly k veřejným financím. ·      Za druhé by koordinovaný rámec na úrovni EU napomohl posílení jednotného trhu EU. V současné době má daň z finančních transakcí zavedenu v nějaké formě deset členských států. Na základě návrhu by v EU byly zavedeny nové minimální daňové sazby a harmonizovány stávající rozdílné daně týkající se finančních transakcí. Pomůže to omezit narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu, bude odrazovat od rizikových obchodních činností a doplní regulační opatření, jejichž cílem je vyhnout se v budoucnosti krizím. Daň z finančních transakcí na úrovni EU by posílila pozici EU při podpoře společných pravidel pro zavedení takové daně na celosvětové úrovni, zejména prostřednictvím skupiny G20. Příjmy z daně by se rozdělily mezi EU a členské státy. Část daně by byla využívána jako vlastní zdroj EU, který by částečně snižoval příspěvky členských států. Členské státy by mohly rozhodnout o zvýšení této části příjmů zdaněním finančních transakcí vyšší sazbou. Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, k tomu uvedl: „Tímto návrhem se Evropská unie dostane do čela v celosvětovém zavádění daně z finančních transakcí. Náš projekt je životaschopný a proveditelný. Nepochybuji o tom, že navrhovaná daň může splnit očekávání občanů, pokud jde o spravedlivý příspěvek finančního sektoru. Jsem přesvědčen, že naši partneři ve skupině G20 si uvědomí, že je v jejich zájmu nás následovat.“SouvislostiV důsledku krize se veřejný dluh ve všech 27 členských státech EU prudce zvýšil z hodnot pod 60 % HDP v roce 2007 na 80 % v dalších letech. Finanční sektor obdržel od vlád značnou finanční podporu. Členské státy EU se zavázaly přispět k vyvedení finančního sektoru z krize částkou ve výši 4,6 bilionu EUR. Finanční sektor navíc v posledních letech těžil z nízkých daní a v důsledku osvobození finančních služeb od DPH ročně využívá daňové úlevy ve výši přibližně 18 miliard EUR. Nové zdanění finančního sektoru by zajistilo, že finanční instituce budou přispívat na náklady na hospodářské oživení a nebudou se pouštět do rizikových a neproduktivních obchodů.Cílem daně z finančních transakcí je zdanit 85 % finančních transakcí, které se uskutečňují mezi finančními institucemi. Daň by se nevztahovala na občany a podniky. Do působnosti návrhu by nebyly zahrnuty hypotéky, bankovní úvěry, pojistné smlouvy a jiné běžné finanční činnosti prováděné jednotlivci nebo malými podniky. Myšlenku na zdanění finančního sektoru na úrovni EU zkoumá Komise již několik měsíců. Dne 29. června 2011 oznámila Komise v souvislosti s víceletým finančním rámcem, že navrhne zavést daň z finančních transakcí jako vlastní zdroj pro rozpočet EU (IP/11/799, MEMO/11/468). Rozhodnutí předcházela analýza různých daňových nástrojů, kterými by mohl finanční sektor přispět k oživení ekonomiky EU. Souběžně s tím zkoumala Komise již od roku 2009 se svými mezinárodními partnery ve skupině G20 (Pittsburgh, Toronto) způsoby, jak zavést daň z finančních transakcí na celosvětové úrovni. Další krokyNávrh projednají všechny členské státy na jednání Rady ministrů EU a Komise jej předloží summitu skupiny G20 v listopadu. Viz také MEMO/11/640.Úplné znění návrhu a studii, která analyzuje různé daňové nástroje, naleznete na adrese:http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm Internetová stránka Algirdase Šemety, komisaře pro daně, cla, boj proti podvodům a audit:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm  

Přejít nahoru