Dopis předsedy Barrosa na předsedu Evropského parlamentu Jerzy Buzek

V Bruselu dne 28. září 2011Dopis předsedy Barrosa na předsedu Evropského parlamentu Jerzy Buzek

 

Vážený pane předsedo Buzku,ve svém dnešním projevu o stavu Unie určeném Evropskému parlamentu se zmiňuji o tom, že se Evropská unie nachází na kritickém rozcestí. Hospodářská krize pokračuje a cesta vedoucí k oživení hospodářství se občanům jeví jako dlouhá a strmá. Vytváření pracovních příležitostí stále probíhá pomalým tempem, neboť dosažení hospodářského růstu je v mnoha regionech obtížné. Veřejný dluh bude nadále těžkým břemenem schopným zabránit růstu, a to jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu, pokud ovšem nedojde k důraznému a okamžitému řešení tohoto problému. Mnohé z našich výsledků, na které jsme nejvíce hrdí, –například euro a schengenský prostor umožňující volný pohyb osob – se octly pod tlakem. Vzhledem k tomu, že nyní čelíme této situaci, nastal čas, aby všechny proevropské síly, jakými jsou Evropský parlament a Evropská komise, získaly podporu pro naše evropské projekty a prokázaly, že hlubší evropská integrace je pro řešení těchto výzev klíčová. Všichni dobře víme, že udržitelné oživení hospodářství je pro tuto generaci hlavní prioritou. Obnovením růstu a důvěry získáme prostředky na podporu jedinečného sociálního modelu EU, jakož i na podporu aspirací našich občanů. Výše uvedené skutečnosti se pro Komisi staly základem pro přípravu jejího pracovního programu na rok 2012. Tento program bude spočívat v tvrdé práci a plnění úkolů a jeho cílem bude podpora růstu a reforem, přičemž hybnou silou se stane sdílený smysl pro priority a naléhavost. Jako odrazového můstku pro posílení růstu a vytvoření pracovních příležitostí využije základů, jež jsme v posledních letech položili. Kromě návrhů, o kterých jsem se zmínil ve svém projevu, se bude tento program opírat o několik hlavních témat:·                    budování Unie založené na stabilitě a odpovědnosti·                    budování Unie růstu a solidarity ·                    silnější hlas EU ve světěNaše společná práce v průběhu několika minulých let představuje nebývalou obnovu hospodářské struktury EU. Evropský semestr a roční analýza růstu zásadně posílily naši schopnost provádět skutečnou koordinaci. Zavádíme novou generaci regulace finančního odvětví a dohledu nad ním, aby bylo toto odvětví silné a zdravé. Co nejvíce posilujeme vliv jednotného trhu s cílem vytvořit budoucí zdroje růstu a pracovních příležitostí. Ve všech těchto oblastech již Komise v tomto roce předložila nové důležité návrhy. V příštích týdnech nás čekají další opatření v klíčových odvětvích finančních služeb, například v oblasti derivátů a ratingových agentur, opatření pro předcházení bankovní krizi a její řešení a opatření týkající se snadnějšího fungování malých a středních podniků, energetiky a odpovědného podnikání. V zájmu uplatnění moderního rozpočtu pro Evropu navíc navrhneme hlavní program složený z programů a nástrojů vypracovaných podle jednotlivých odvětví. Každý návrh bude koncipován tak, aby splnil náš cíl týkající se přidané hodnoty EU. Abychom v průběhu příštího roku dosáhli svých cílů, musí být dohoda o tomto balíčku prioritou naší agendy. Pracovní program Komise na rok 2012 je naší první příležitostí k provádění naší nové rámcové dohody v průběhu celého cyklu příprav. Náš strukturovaný dialog má velmi konkrétní podobu zvláštního partnerství mezi našimi dvěma orgány. Rád bych Vám poděkoval za souhrnnou zprávu Konference předsedů výborů, jejíž důkladný přezkum tvoří součást přípravného procesu Komise. Tento dokument společně s usnesením Evropského parlamentu ze dne 6. července, které přijala velká většina poslanců, potvrzuje ambice Parlamentu v kontextu EU. Náš strukturovaný dialog, který začal dnešní debatou o stavu Unie, bude v příštích týdnech posílen a povede k přijetí pracovního programu dne 15. listopadu. Tento dopis stanoví v souladu s rámcovou dohodou hlavní prvky, jež jsou vodítkem pro přípravu pracovního programu, přičemž cílem je přispět k našemu dialogu. Některé z klíčových prvků jsou zdůrazněny v odrážkách a ilustrují budoucí návrhy. Nepředstavují však definitivní a vyčerpávající seznam. Obzvláště se těším na schůzku členů Konference předsedů výborů a členů kolegia, která proběhne dne 12. října. Schůzka, jež se uskutečnila minulý rok, ukázala, jakým způsobem se toto fórum může stát pevnou platformou rozvíjející smysl pro společný cíl. Unie založená na stabilitě a odpovědnosti: rámec pro makroekonomii a správu vedoucí k růstuV evropské hospodářské správě musíme vytvořit pozitivní spirálu, čehož dosáhneme tak, že zajistíme společné fungování vnitrostátních hospodářských politik a hospodářských politik EU. Musíme dokončit práci, která spočívá v zavádění pevných struktur pro správu ekonomických záležitostí a finanční dohled, aby byla obnovena důvěra občanů i trhů. Jednotný trh Evropské unie představuje obrovský potenciál růstu a musí být posílen. V souladu se strategií Evropa 2020 je nutné, abychom si udrželi náskok a posunuli priority od řešení krizí k modelu růstu v budoucích letech. Musíme ukázat, že kroky, které jsme již podnikli, se promítají do provádění opatření a že občanům přinesou opravdové změny. Tyto cíle budou zohledněny v pracovním programu Komise na rok 2012, jenž bude obsahovat návrhy týkající se: ·                    druhé roční analýzy růstu ·                    doporučení evropského semestru určených pro každý členský stát a zavádějících nový postup při nadměrné nerovnováze a dalších návrhů týkajících se správy ekonomických záležitostí, které jsou uvedeny v mém projevuV době, kdy je fiskální konsolidace prvořadá, bude Komise také pokračovat ve svém úsilí o řešení problému s daňovými úniky. S klíčovými třetími zeměmi zahájí jednání týkající se daňových rájů, konkrétně zdanění příjmů z úspor, a to na základě návrhu mandátu, který má v současné době schválit Rada.Jedním z nejúčinnějších nástrojů Unie na podporu růstu je rozpočet EU. Komise v červnu předložila celkový návrh víceletého finančního rámce a na podzim předloží právní základ pro příští finanční rámec. zvláštní programy a nástroje podle jednotlivých odvětví v zájmu uplatnění moderního rozpočtu pro Evropu, přičemž se zaměří na oblast, kde může být přínos EU skutečně významný, a zvláštní pozornost bude věnovat zjednodušování. Unie růstu a solidarityJednotný trh pro růstAbychom v Evropě zajistili trvalý růst a zaměstnanost, musí jednotný trh nadále plnit svůj účel. A pokud z dnešního jednotného trhu chceme co nejvíce vytěžit, pak bychom měli využít nových myšlenek a technologií. Po rozsáhlé veřejné konzultaci bylo v Aktu o jednotném trhu uvedeno dvanáct konkrétních opatření, která Komise předloží v příštích měsících. Parlament a Radu vyzývám k urychlení těchto iniciativ v legislativním procesu s cílem co nejrychlejšího zajištění hmatatelných výhod pro podniky a občany.Naše snahy však tímto nekončí. Vzhledem k rozvoji hospodářství je třeba rozvíjet také rámec, v němž naše podniky působí. V roce 2012 Komise navrhne další iniciativy k posílení jednotného trhu a ke snížení administrativní zátěže, jakož i iniciativy, které hospodářským subjektům umožní plně využít výhod v podobě příležitostí, jež jim nabízí domácí trh představující pět set milionů osob. Cílem legislativních opatření přijatých v návaznosti na blížící se „kontrolu fungování“ bude další zlepšení jednotného trhu v oblasti služeb, přičemž se využije nových zdrojů pro zajištění růstu a vytváření pracovních míst. Modernizace systému DPH podnikům, v neposlední řadě malým a středním podnikům, umožní, aby se zaměřily na růst. Důvěra spotřebitelů vytváří prosperující trhy. Příští pracovní program bude založen na pracovní činnosti z tohoto podzimu a budou do něj zařazena opatření na posílení práv spotřebitele, včetně práv v oblasti elektronických a přeshraničních transakcí. Účinně bude řešit otázky související se zdravím a bezpečností, čímž se zvýší bezpečnost občanů a zároveň dojde ke stimulaci poptávky v jednotném trhu.Díky komplexnímu balíčku návrhů se železniční služby stanou konkurenceschopnými a bezpečnými, což významným způsobem přispěje k udržitelnosti evropského dopravního systému. Infrastruktura je pro konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku tak důležitá jako nikdy předtím, a to vzhledem k programu „propojení Evropy“, který je jádrem naší strategie spočívající v efektivním a udržitelném rozvoji infrastruktur v celé EU. Klíčové návrhy týkající se plnění závazků v oblasti reformy finančních služeb, jež přijala Evropská unie v rámci skupiny G-20, budou již předloženy do konce roku 2011. Komise však bude pokračovat ve své práci s cílem dalšího dosažení odpovědnosti, transparentnosti a stability v odvětví, jež je nutné pro růst a investice. Dodatečná opatření v roce 2012 budou zahrnovat návrhy zaměřené na investiční fondy, pojišťovnictví a ochranu investorů. Tyto cíle budou zohledněny v pracovním programu Komise na rok 2012, jenž bude obsahovat návrhy týkající se: ·                    ochrany investorů v oblasti retailových investičních produktů a investičních fondů·                    přípravy budoucího systému DPH ·                    evropského programu pro spotřebitele·                    revidovaných pravidel o obecné bezpečnosti výrobků ·                    souboru opatření pro liberalizaci železniční dopravy·                    elektronické identifikace a potvrzení pravosti·                    účinné kolektivní správy práv·                    rámce pro státní podpory v oblasti služeb obecného hospodářského zájmuPracovní místa a dovednostiHospodářský úspěch a sociální soudržnost v Evropě představují dvě strany stejné mince. Dnešní vysoká úroveň nezaměstnanosti je zdrojem velkých potíží a mimořádného rizika pro budoucnost naší sociální soudržnosti a hospodářského rozvoje. Evropa se dočká úspěchu pouze tehdy, umožní-li všem občanům, aby svým dílem přispěli k pokroku společnosti. Naše společnosti se tak nacházejí na rozcestí. S rostoucím dopadem stárnutí obyvatelstva si nemůžeme dovolit přijít o potenciál, dovednosti a talenty naší pracovní síly. Potřebujeme investovat do našeho lidského a sociálního kapitálu. Mnohé členské státy a společnosti to již pochopily: v průběhu krize svým zaměstnancům umožnily, aby si udrželi své pracovní místo, mnohdy díky zkrácené pracovní době či díky nové pozici, a jsou nyní schopny plně využít jejich talentu a odborné přípravy.Sociální dopad krize navíc zdaleka přesahuje rámec pracovního prostředí: pro rodiny nacházející se ve finančních potížích je velmi náročné vystačit se svými příjmy, stále více dětí je vystaveno riziku chudoby, nemoci související se stresem a jiné negativní účinky na zdraví jsou společnosti na škodu. Komise bude proto pokračovat v boji proti chudobě a povede kampaň v zájmu dosažení klíčového cíle strategie Evropa 2020. Abychom naši společnost zabezpečili do budoucna, musíme také včas řešit dlouhodobé problémy, včetně udržitelnosti důchodových systémů. Přestože většinu opatření musejí přijmout členské státy, EU může také přispět významnou měrou a v návaznosti na naši práci v oblasti důchodů zahájí několik iniciativ. Aby bylo možné financovat sociální oblast a zároveň se vrátit ke zdravým veřejným financím, je nutné znovu promyslet nejen výdajové priority, ale i zdroje příjmů. Pracovní program na příští rok bude obsahovat následující iniciativy na posílení sociálně tržního hospodářství v Evropě: ·                    balíček pro zaměstnanost (bude zahrnovat nová opatření pro flexikuritu, iniciativu pro zelená pracovní místa a iniciativu týkající se pracovních příležitostí pro mladé lidi)·                    podpora zaměstnaneckého penzijního pojištění·                    ochrana nároků na penzijní připojištění při změně zaměstnáníUdržitelná cesta vpředTato Komise si mezi své priority zařadila vytváření koherentního rámce pro postupný přechod ke společnosti, která produkuje omezené množství uhlíku a efektivně využívá zdrojů energie. Rok 2012 bude posledním rokem příprav před tím, než plně vstoupí v platnost balíček opatření v oblasti klimatu a energetiky z roku 2009. Budou v něm rovněž přijata nová opatření, která přispějí k dosažení dohodnutých cílů a pomohou občanům, obcím a podnikům vytvářet dlouhodobé plány do nízkouhlíkové budoucnosti. V oblasti dopravy navážeme na úspěšná opatření ke snížení emisí z automobilů. Přispějeme k zavedení infrastruktury, která je nutná pro to, aby byla alternativní paliva a vozidla běžně dostupná. Hlavním výsledkem stěžejní iniciativy týkající se efektivního využívání zdrojů bude nový návrh vodohospodářské politiky.Tato opatření budou probíhat souběžně se začleňováním cílů v oblasti změny klimatu do všech budoucích výdajů z rozpočtu EU, což výrazně přispěje k dosažení našich cílů v této oblasti. Komise bude i nadále zohledňovat klimatické cíle při přípravě všech relevantních právních předpisů a promítne výsledky mezinárodních jednání do naší činnosti v Evropě.Historie ukazuje, že využívání energie často zásadním způsobem určovalo prosperitu společnosti. Bezpečný, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém patří mezi společné cíle Evropské unie. Strategie využívání obnovitelných zdrojů energie bude rozšířena i na období po roce 2020, aby zajistila dlouhodobější stabilitu. Kromě toho bude s ohledem na tragickou nehodu ve Fukušimě a v návaznosti na zátěžové testy proveden úplný přezkum současného rámce jaderné bezpečnosti.Tyto cíle budou zohledněny v pracovním programu Komise na rok 2012, jenž bude obsahovat následující návrhy:·                    další opatření týkající se emisí z osobních a nákladních vozidel·                    usnadnění dostupnosti čisté energie pro dopravu·                    ochrana evropských vodních zdrojů·                    aktualizace legislativního rámce EURATOM pro jadernou bezpečnost Evropa otevřená pro své občanyVytvoření otevřeného a bezpečného prostoru, do něhož mohou občané EU a státní příslušníci třetích zemí, kteří mají legální právo na vstup a pobyt, vstupovat, pohybovat se v něm, žít a bydlet, patří mezi nejvýraznější výsledky činnosti EU.Kvůli událostem v Unii i mimo ni se v průběhu minulého roku dostala do popředí naší agendy kontrola hranic. Abychom si zachovali mimořádné úspěchy v oblasti svobody a mobility, musíme neustále reagovat na nové výzvy a posilovat a rozvíjet svůj hraniční systém. Musíme také pokračovat v posilování společné migrační politiky, a umožnit tak zodpovědné řízení migrace v EU. Komise proto po důkladném projednání se zúčastněnými stranami předloží balíček návrhů o nové generaci hraničních kontrol. Budeme rovněž pracovat na tom, aby se v praxi uplatňovala svoboda pohybu pracovníků uvnitř Unie, protože představuje jedno ze základních práv občanů na jednotném trhu.Pracovní program Komise na rok 2012 bude obsahovat opatření, která umožní rozvíjet několik ústředních iniciativ ambiciózního Akčního plánu provádění Stockholmského programu. Legislativní návrh o rozšíření e-justice využije informačních a komunikačních technologií k usnadnění spolupráce v oblasti spravedlnosti. Zaměří se rovněž na potřebu uznávání dokumentů v soudních řízeních v celé Unii.Tyto cíle budou zohledněny v pracovním programu Komise na rok 2012, jenž bude obsahovat následující návrhy:·                    nová generace hraničních kontrol·                    strategie pro předcházení a potírání obchodování s lidmi·                    zaměstnanost a migraceSilnější hlas EU ve světěProsperita a bezpečnost občanů EU je ve stále větším rozsahu přímo ovlivněna vývojem za našimi hranicemi. Je v našem zájmu snažit se tento vývoj utvářet, a nejlépe se nám to podaří společně. Mimořádné události v sousedních státech v jižní části Středomoří nabízejí EU příležitost pozitivně udávat směr na cestě k demokracii a prosperitě. Je nutné, abychom spolupracovali s novými vládami a zjistili, jakou podporu jim můžeme poskytnout, ať už se jedná o politickou podporu, odbornou pomoc nebo konkrétní pomoc pro obnovu a hospodářský rozvoj. Základní evropskou hodnotou je solidarita – a sahá za naše hranice. EU je největším světovým dárcem mezinárodní rozvojové pomoci a jako taková bude mít vedoucí úlohu při rozvoji nejchudších společností na světě, zejména s ohledem na dosahování rozvojových cílů tisíciletí. V roce 2012 se solidarita EU se světem projeví ve formě návrhu na zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci.Komise bude na mezinárodní scéně rovněž nadále podporovat cíle růstu EU. Zatímco naším celkovým záměrem je úspěšně dokončit probíhající mnohostranná obchodní jednání a dále posílit Světovou obchodní organizaci přistoupením Ruska, doufáme, že v nadcházejícím období rovněž uzavřeme dohody o volném obchodu s Ukrajinou, Kanadou, Singapurem a Indií a výrazně pokročíme při jednání s Japonskem. Pracujeme rovněž na zahájení jednání ohledně dohody o investicích mezi EU a Čínou.V průběhu celého roku 2012 bude pokračovat hodnocení případných budoucích rozšíření a budou probíhat související jednání. Těšíme se, že brzy přivítáme Chorvatsko jako dvacátého osmého člena své rodiny. V roce 2012 se na tomto přistoupení bude stále ještě pracovat, aby Chorvatsko udrželo tempo příprav na plnění povinností člena a aby mohlo svého přistoupení co nejlépe využít.Tyto cíle budou zohledněny v pracovním programu Komise na rok 2012, jenž bude obsahovat následující návrhy:·                    zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci·                    balíček rozšíření na rok 2012Inteligentní regulace a její efektivní uplatňováníKomise při provádění svého pracovního programu dodrží svůj závazek předkládat návrhy co nejvyšší kvality. Klíčem kvality je příprava a přípravou se rozumí vypracování iniciativ po důkladné konzultaci se zúčastněnými stranami. Aby se zajistil výrazný příspěvek zúčastněných stran, prodlouží se od roku 2012 konzultační období z 8 na 12 týdnů.Navíc je třeba uvést, že i když jsou návrhy dobře připraveny a poté posouzeny a podpořeny Parlamentem a Radou, jejich skutečný dopad záleží na jejich provádění. V současné době se příliš mnoho opatření neprojeví hmatatelnými výsledky pro občany, podniky a veřejné orgány. Komise bude dále plnit své poslání strážkyně Smluv. Znamená to mimo jiné, že bude proaktivní a že bude rozvíjet politiku hospodářské soutěže, kterou považuje za klíčový nástroj pro zajištění rovných podmínek a řádného fungování jednotného trhu. Tyto cíle budou zohledněny v návrhu pracovního programu Komise na rok 2012, jenž bude obsahovat následující návrh:·                    ochrana finančních zájmů Evropské unieCesta vpředDo roku 2020 zbývá pouze osm let. S ohledem na rychlost celosvětového vývoje musí EU využít příležitosti a konsolidovat svou pozici ve světě. To, zda dosáhneme svých ambiciózních cílů, závisí na tom, zda členské státy a orgány EU dodrží svůj vzájemný závazek spočívající v provádění reforem. Jestliže chceme vidět výsledky v roce 2020, musíme na evropské úrovni jednat hned. Potřebný pokrok musíme zajistit právě nyní. Těším se, že v nadcházejících týdnech budeme s Evropským parlamentem spolupracovat na návrzích iniciativ, které umožní obnovit v Unii růst a důvěru.“ 

Přejít nahoru