Důsledky vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Shrnutí

Přestože výsledek britského referenda o členství v EU z 23. června 2016 a postup při vystoupení z EU zůstává nejistý, tento dokument se snaží podívat do budoucna a posoudit možné důsledky vystoupení Spojeného království z EU (neboli „brexitu“).

Vzájemná ekonomická závislost

Spojené království je ekonomicky závislejší na EU než naopak; 12,6 % HDP Spojeného království je spojeno s vývozem do EU, zatímco mezi ostatními 27 členskými státy tvoří vývoz do Spojeného království pouze 3,1 % HDP. Celkem 60 % celkového obchodu Spojeného království je pokryto členstvím v EU a preferenčním přístupem, který poskytuje na 53 trhů mimo EU. V případě úspěchu TTIP a dalších v současnosti vyjednávaných obchodních dohod by se tento podíl mohl zvýšit na 85 %. Celkem sedm nejvíce dotčených odvětví (finanční služby, automobilový průmysl, chemický/farmaceutický průmysl, letecký průmysl, strojírenství, potravinářství/nápoje/tabák a odborné služby) zaměstnává 20,79 % pracovní síly Spojeného království. Dalším měřítkem vzájemné závislosti mezi EU a Spojeným královstvím je 1,4 až 1,8 milionu občanů Spojeného království, kteří trvale žijí v jiných částech EU.

Kompromis mezi hospodářským blahobytem a přistěhovalectvím

Odhady HDP Spojeného království v případě hlasování pro odchod se pohybují mezi ztrátou příjmů ve výši 9,5 % a přírůstkem příjmů ve výši 1,6 % do roku 2030, přičemž většina předpovídá ztrátu příjmů ve výši 2-3 % HDP. Jediný možný způsob, jak realizovat scénář růstu HDP o 1,6 %, by však vyžadoval kontroverzní ekonomické reformy na třech frontách: 1) další otevření ekonomiky konkurenci z Číny, Indie, USA a Indonésie; 2) pokračování v liberální politice pracovní migrace; 3) snížení regulace v oblasti environmentálních pravidel, sociální a zaměstnanecké ochrany a finančních služeb. Všechny tři reformy se zdají být velmi nepravděpodobné vzhledem k tomu, že protiimigrační nálady jsou jednou z hlavních hnacích sil hlasování o brexitu a Británie si pravděpodobně ponechá mnoho pravidel EU v oblasti změny klimatu a regulace bankovnictví, kde v některých oblastech zašla dále, než je standard EU.

Suverenita a bezpečnost

EU je pro Británii hlavním zdrojem vlivu ve světě. EU umožňuje Spojenému království využívat největší jednotný trh na světě k zajištění hospodářských zájmů Spojeného království, k utváření politik vůči východním a jižním sousedům EU, k maximalizaci jeho schopnosti utvářet globální politiky v oblasti změny klimatu a poskytuje mu větší vliv vůči zemím, jako jsou Spojené státy. Vystoupení z EU by urychlilo a upevnilo oslabení vlivu Spojeného království v globálním řádu a přinutilo by ho, aby se při uplatňování svého vlivu vrátilo k sekundárním vztahům.

Vyjednávací pozice vůči EU

Vzhledem k formálnímu procesu vystoupení z EU, který je stanoven v článku 50 Lisabonské smlouvy, a k povaze obchodních vztahů s EU by se Spojené království ocitlo v nevýhodě, pokud by se po hlasování o brexitu muselo znovu vyjednávat o svých vztazích s EU. Článek 50 umožňuje všem členským státům EU vetovat jakoukoli část znovu vyjednané dohody a zmocňuje EU, aby určovala tempo jednání. Kromě toho, ačkoli má Spojené království s EU čistý obchodní deficit, vykazuje čistý přebytek obchodu se službami ve výši 10,3 miliardy liber. EU tak bude mít mnohem méně důvodů uzavřít liberální dohodu o přístupu ke službám než ke zboží, což by vážně poškodilo ekonomiku Spojeného království, kde podle britského Národního statistického úřadu tvoří sektor služeb téměř 80 % ekonomiky. A konečně, Spojené království bude ovlivněno značnou škálou právních předpisů EU, zejména pokud se vydá pravděpodobnou cestou, že bude chtít získat podstatný přístup na jednotný trh EU, přičemž důležitým rozdílem je, že Spojené království nebude moci právní předpisy ovlivňovat.

Závěr

Po prostudování a vyhodnocení řady zpráv a analýz je zřejmé, že odchod Velké Británie z EU s sebou ponese velké ekonomické a politické náklady. Je také zřejmé, že žádný z alternativních vztahů s EU se neprezentuje jako výhodnější ve srovnání s členstvím v EU. Nejzřetelnějším kompromisem se zdá být kompromis mezi ekonomickým blahobytem a imigrací. Aby se Spojené království vyhnulo nejkatastrofičtějším odhadům růstu, muselo by buď přijmout zvýšenou míru svobody pohybu v rámci Evropy, aby získalo plný přístup na jednotný trh EU, nebo by v případě, že se rozhodne pro vztah s EU ve stylu WTO, muselo podstatně zvýšit imigraci ze zemí mimo EU.

Přejít nahoru