Posílit systémy sankcí v sektoru finančních služeb EU

Evropská komise přijala sdělení uvádějící možnosti, jak posílit systémy sankcí v sektoru finančních služeb EU. Pravidla jsou v současnosti v jednotlivých členských státech velmi odlišná. Má se za to, že často nemají potřebný odstrašující účinek. Komise popisuje oblasti, kde lze usilovat o zlepšení a přichází s možností celounijních sankcí s cílem systémy sankcí sblížit a zefektivnit. Vychází přitom z přehledu sankcí za porušování pravidel používaných v členských státech při implementaci nejvýznamnějších směrnic EU týkajících se finančních služeb. Zainteresované subjekty mohou zasílat své připomínky do 19. února 2011.
„Dealeři i vedoucí pracovníci finančních institucí si musí uvědomit, že jakékoli nedodržování pravidel EU kdekoli v Unii nebude beztrestné a bude mít pro ně závažné důsledky. V současnosti tak tomu často není,“ uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier. „Komise ve svém sdělení nastiňuje, jak zajistit, aby sankční pravomoci byly v EU větší a jednotnější tak, abychom lépe chránili zájmy občanů.“
Sdělení vychází z inventury současného stavu v různých sektorech ekonomiky, která posuzuje, nakolik jsou sankce v jednotlivých členských státech ve vzájemném souladu, nakolik jsou ekvivalentní a jaká je stávající praxe při jejich používání. Inventuru provedly tři výbory zabývající se dohledem (Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS), Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním připojištěním (CEIOPS) a Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR).

Přejít nahoru