Úspěšně pokračuje v zavádění pravidel vnitřního trhu

I v nesnadných časech členské státy úspěšně pokračují v zavádění pravidel vnitřního trhu do svých zákonů. Vyplývá to z nejnovějšího porovnání výsledků, které pro oblast vnitřního trhu vypracovala Evropská komise. V průměru členským státům zbývá převést do vnitrostátního práva 0,9 % směrnic týkajících se vnitřního trhu, jejichž lhůta pro provedení již uplynula. Tento podíl zůstává v posledních šesti měsících stále stejný. Znamená to, že členské státy sice cíl 1,0 %, jenž stanovily hlavy států a vlád v roce 2007, splňují, ale jen velmi těsně. V posledních dvanácti měsících se členským státům rovněž podařilo zkrátit v průměru dodatečný čas, který potřebují k provedení směrnice EU do svých právních předpisů, o téměř 40 %. Pokud jde o uplatňování právních předpisů EU, počet jejich porušení klesl ve srovnání s obdobím před šesti lety o 11 %. Své zpoždění výrazně snížily Řecko, Portugalsko a Lucembursko, zatímco nejlepších výsledků v obecném měřítku i nadále dosahuje Malta. Toto porovnání výsledků, jichž bylo dosaženo v oblasti vnitřního trhu, podtrhuje úspěšnost opatření přijatých v členských zemích.Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier k tomu uvedl: „Přes současnou obtížnou ekonomickou situaci s potěšením konstatuji, že vlády členských států pokračují ve svém úsilí dodržet lhůtu pro zavedení pravidel jednotného trhu do svých právních předpisů. Dokonce ani země, které byly nejvíce zasaženy krizí, se neuchýlily k protekcionismu, ale pokračovaly v prosazování pravidel jednotného trhu. To nás utvrzuje v přesvědčení, že Evropa potřebuje skutečně fungující jednotný trh: ten je a zůstane zdrojem našeho udržitelného růstu.

Provádění směrnic v oblasti vnitřního trhu

– Průměrný deficit zavádění v EU, tzn. procento směrnic v oblasti vnitřního trhu, které ve 27 členských státech nebyly do vnitrostátního práva promítnuty včas, zůstává na úrovni 0,9 %.- Celkový počet členských států, kterým se daří plnit cíl 1% deficitu v provádění, se zvýšil z 18 na 20.- Za posledního půl roku si tento deficit zlepšilo nebo udrželo celkem šest z 20 členských států, které splňují cíl 1 %: Malta, Irsko, Portugalsko, Řecko, Lucembursko a Lotyšsko. Tyto země prokázaly, že i v těžkých časech je možné si úroveň provádění udržet nebo dále zlepšit.- Zlepšily se hlavně Řecko, Portugalsko a Lucembursko, které dosáhly svých zatím nejlepších výsledků. Ještě před půl rokem měly největší transpoziční deficit v EU (Řecko 2,4 %, Portugalsko 2,1 % a Lucembursko 1,5 %). Je vítaným úspěchem, že se zejména těmto třem členským státům podařilo významně snížit svůj deficit, a vůbec poprvé tak splnit cíl 1 % deficitu provádění.- Malta se opět umístila na prvním místě jako stát, které provádí právní předpisy do svých právních předpisů nejlépe – zbývá jí provést pouze dvě směrnice.- Naproti tomu sedm členských států cílovou hodnotu jednoho procenta překračuje: Rakousko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Polsko a Itálie. Itálie svůj deficit zdvojnásobila z 1,1 % na 2,1 % a má nyní největší transpoziční deficit ze všech 27 členských států.- Před rokem trvalo členským státům v průměru dalších devět měsíců, než po uplynutí lhůty směrnice EU transponovaly.Proto Komise všechny členské státy vyzvala, aby se v tomto ohledu více zaměřily na potřebu snížit zpoždění. V současné době se členským státům podařilo zpoždění snížit v průměru na 5,8 měsíců neboli o 40 %.

Porušení předpisů

– Celkový počet řízení pro porušení povinnosti v souvislosti s vnitřním trhem se ve srovnání se stavem před šesti měsíci snížil o 11 %. V poslední době Komise zavedla k řešení problémů a stížností řadu alternativních nástrojů[1], které se na poklesu výrazně podílely.- Oblastmi, v nichž dochází k porušení předpisů nejčastěji, však zůstávají daně a životní prostředí.- Dnes v průměru připadá na jeden členský stát 40 zahájených řízení pro porušení práva ve srovnání se 46 případy před půl rokem. Nejvyšší počet těchto řízení probíhá v Belgii, následují Řecko a Itálie.- Průměrný čas potřebný pro vyřešení případů porušení práva se v zemích EU-15 dále mírně zkracoval, prodloužil se však v zemích EU-12.- Členským státům nicméně stále trvá značně dlouhou dobu – průměrně více než 18 měsíců – než splní rozhodnutí Soudního dvora EU, přestože jsou povinny přijmout opatření neprodleně.- Nejdelší prodlení vykazuje Irsko, které na splnění rozhodnutí potřebuje průměrně 25 měsíců.

Tabulka s údaji o prosazování právních předpisů týkajících se vnitřního trhu

Tato tabulka obsahuje přehled údajů o tom, jak který členský stát provádí a uplatňuje zákony v oblasti vnitřního trhu. K dobrému fungování předpisů totiž skutečnost, že byly do vnitrostátní legislativy provedeny včas, nestačí, zejména proto, že je stejně důležité, zda byly provedeny správně a jsou řádně uplatňovány (viz příloha). Tabulka jasně ukazuje, že pokud jde o různé ukazatele prosazování práva, pouze malý počet členských států si vede lépe, než je průměr EU (viz příloha). Celkově nejlepších výsledků dosahuje Malta.

V centru pozornosti: nejnovější úspěchy členských států

Pozoruhodného snížení deficitu v provádění dosáhly Řecko, Portugalsko a Lucembursko, nejnižší deficit vykazuje i nadále Malta. Na podporu osvědčených postupů věnuje toto vydání srovnávací zprávy o vnitřním trhu jednu kapitolu úspěchům, kterých se členským státům podařilo dosáhnout při zavádění tohoto nástroje. 

 

Přejít nahoru