Česká republika a Švédsko diskriminačně daní penze

Česká republika a Švédsko diskriminačně daní penzeEvropská komise formálně vyzvala Českou republiku a Švédsko, aby změnily diskriminační ustanovení týkající se zdanění penzí. Uvedené diskriminační režimy se týkají výhodnějšího zdanění domácích systémů penzijního připojištění v porovnání s obdobnými zahraničními systémy v České republice a znevýhodnění zahraničních penzijních fondů oproti domácím fondům v souvislosti se zdaněním dividend ve Švédsku. Výzvy mají podobu „odůvodněného stanoviska“ (druhá fáze řízení o nesplnění povinnosti). Pokud Komise neobdrží uspokojivé odpovědi do dvou měsíců, může tyto členské státy předat Soudnímu dvoru Evropské unie.Český právní řád stanoví výhodnější zdanění pro domácí systémy penzijního připojištění než pro zahraniční systémy připojištění. To omezuje svobodu českých daňových poplatníků upřednostnit při výběru připojištění systém zahraniční před domácím, a to bez ohledu na výhody jednotlivých systémů. Podle českých právních předpisů si mohou daňoví poplatníci odečíst příspěvky na penzijní připojištění od základu daně z příjmu, pokud tyto příspěvky odvádějí do penzijního fondu zřízeného v České republice. Tyto příspěvky dále není nutné zahrnout do základu daně z příjmu daňových poplatníků ani v případě, kdy tyto příspěvky odvádí do penzijního fondu zřízeného v České republice zaměstnavatel za své zaměstnance. Naproti tomu v případě, kdy obdobné příspěvky odvádí daňový poplatník do zahraničního systému připojištění, od základu daně je odečíst nelze, a odvádí-li je do téhož systému zaměstnavatel, považují se za zdanitelný příjem. Komise je toho názoru, že tento režim je v rozporu s volným pohybem pracovníků (článek 45 Smlouvy o fungování EU), se svobodou usazování (článek 49 Smlouvy o fungování EU) a s volným pohybem služeb (článek 56 Smlouvy o fungování EU).

Přejít nahoru