Aby byl Rejstřík transparentnosti transparentní

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu povinného registru transparentnosti, která bude probíhat od 1. března 2016 do 1. června 2016. Cílem veřejné konzultace je shromáždit názory na fungování současného registru a přispět k návrhu budoucího povinného registru. Mezinárodní evropské hnutí věří, že etický a transparentní lobbing je nezbytný pro skutečné, demokratické a odpovědné rozhodování. Povinný registr transparentnosti je proto základním stavebním kamenem při budování zdravého evropského legislativního procesu.

S ohledem na tuto skutečnost Evropské hnutí International nedávno předložilo svůj příspěvek k veřejné konzultaci Evropské komise a vyzýváme vás, abyste se k němu sami vyjádřili.

Zde jsou naše hlavní doporučení:

Zásady, kterými se má řídit lobbování a prosazování zájmů na úrovni EU

 • Klíčovými zásadami pro registr transparentnosti jsou integrita, odpovědnost, vymáhání dodržování předpisů, rovnost přístupu a úplné zveřejnění.
 • Pravidla EU, kterými se řídí její procesy tvorby politik, a jejich transparentnost by se měly týkat všech procesů – transparentnost by se měla zlepšit jak s ohledem na registr transparentnosti, tak i mimo něj.
 • Rejstřík transparentnosti může mít dopad pouze tehdy, pokud bude doprovázen dalšími opatřeními, pokud jde o transparentnost, integritu a rovný přístup – To zahrnuje provádění článku 11 Lisabonské smlouvy: o otevřeném, transparentním a pravidelném dialogu s občanskou společností; zajištění rovnováhy mezi lobbisty orientovanými na podnikání a subjekty nesouvisejícími s podnikáním v odborných skupinách; a ukončení neformálních trialogů nebo jejich zprůhlednění.
 • Pravidla a nařízení týkající se registru transparentnosti by neměla narušovat obecnější závazek EU komunikovat s občany EU; spíše by se měla zaměřit na omezení nepatřičného vlivu na rozhodovací proces.

Rozsah působnosti povinného registru transparentnosti

 • Zahrnutí Rady do rejstříku transparentnosti je nezbytností pro skutečně demokratické a odpovědné rozhodování na úrovni EU.
 • Do působnosti rejstříku transparentnosti by měly spadat všechny činnosti prováděné za účelem (přímého či nepřímého) ovlivňování tvorby, provádění a rozhodování politik v Evropském parlamentu, Komisi a Radě, a to bez ohledu na to, kde jsou prováděny nebo jaký komunikační kanál či způsob komunikace je použit.
 • K rejstříku by měl být připojen neúplný seznam činností, které spadají do rejstříku transparentnosti, aby se co nejvíce omezil prostor pro (ne)správný výklad. Měl by také obsahovat jasný popis toho, jaké výdaje a zaměstnanci by měli být vykazováni, aby nedocházelo k nejasnostem.
 • Do rejstříku by měly být zahrnuty všechny organizace, včetně náboženských. Výjimku by měly mít pouze orgány veřejné správy, pokud podléhají stávajícím demokratickým kontrolám a rovnováze.
 • Registr by měl být povinný pro členství ve všech orgánech a skupinách, které usnadňují účast zástupců zájmových skupin na rozhodovacím procesu EU.

Vytvoření registru transparentnosti

 • Kvalita údajů v rejstříku by se měla zlepšit prostřednictvím důsledných kontrol a lepšího dojmu z práce registrovaných organizací, k čemuž by mohlo být nezbytné rozšíření společného sekretariátu rejstříku transparentnosti.
 •  Internetové stránky rejstříku by měly přímo odkazovat na informace o schůzkách nebo návštěvách Evropské komise, Parlamentu a Rady a měly by být zpřístupněny také podrobnosti o vyřazení, stažení a minulých registracích.
 • Kodex chování, který je součástí rejstříku transparentnosti, by měl lépe odrážet povinnosti zástupců zájmových skupin, pokud jde o bezúhonnost, rovný přístup, úplné zveřejnění informací a odpovědnost.
 • Kodex chování a postup pro řešení upozornění a stížností by měly obsahovat ustanovení o vymáhání jejich dodržování. Měly by být zveřejňovány názvy organizací, jejichž činnost byla pozastavena na základě upozornění a stížností.

Více informací o veřejné konzultaci naleznete zde.

Zprávy k tématu:

 • 14. dubna 2016 – Zprůhlednění registru transparentnosti: Návrhy Evropského hnutí
 • 15. prosince 2015 – Rada EM v Německu: Transparentnost přispívá k demokratické legislativě, trialogy mají opačný účinek

Události k tématu:

 • Evropské volby 2019 | Transparentnější a blíže občanům?

Tiskové zprávy k tématu: 

 • 28. května 2015 – Podpora transparentnosti v legislativě EU je správná cesta!
Přejít nahoru