Volný pohyb a Schengen: Evropa bez hranic

Volný pohyb – právo žít, studovat, pracovat a odejít do důchodu kdekoli v EU – je nejhmatatelnějším úspěchem evropské integrace. Odstranění kontrol na vnitřních hranicích prostřednictvím Schengenské dohody sehrálo významnou roli při odstraňování bariér, sbližování lidí a podpoře evropského hospodářství. Podle průzkumu Eurobarometru považují Evropané volný pohyb osob, zboží a služeb v rámci EU za nejpozitivnější úspěch EU hned po vytvoření míru. Tyto výhody by neměly být upírány ani Bulharsku a Rumunsku, které by se měly co nejdříve stát plnoprávnými členy Schengenu.

Volný pohyb a Schengenská dohoda nejsou příčinou problémů, kterým Evropa čelí. Zrušení Schengenu Evropu neposílí ani nezlepší schopnost řešit své problémy. Naopak, obnovení národních hranic by zmařilo evropskou myšlenku, vzalo by občanům jejich práva a negativně by ovlivnilo naše hospodářské oživení.

Schengenský systém však lze vylepšit tím, že se vyřeší obavy a nedostatky v současném systému a odstraní se potřeba opětovného zřízení národních hranic.

Společná správa vnějších hranic Evropy

V současném systému je schengenský prostor tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Ochrana hranic EU by měla být společným úkolem, za který by měly nést odpovědnost všechny členské státy. Za tímto účelem by EU měla urychleně přijmout a provést návrh na zřízení Evropské pohraniční a pobřežní stráže rozšířením mandátu agentury Frontex. Souběžně s tím by měla proběhnout diskuse o vhodnosti a možnosti vytvoření skutečné evropské pohraniční a pobřežní stráže, která by nebyla závislá na zdrojích členských států. Evropská pohraniční a pobřežní stráž by měla být odpovědná Evropskému parlamentu a jejím mandátem by měla být ochrana kolektivních zájmů EU při respektování svrchovaných práv členského státu, v němž působí. Mezitím by všechny členské státy měly vyvinout úsilí, aby pomohly zmírnit tlak na hlavní země příjezdu.

Účinný monitoring pohybu osob, které chtějí škodit

Otevřené vnitřní hranice mohou potenciálně představovat bezpečnostní riziko, pokud nejsou dostatečně sdíleny informace. Stávající nástroje, jako je Schengenský informační systém, by měly být intenzivněji využívány a zdokonalovány, což by mělo být nedílnou součástí plánů na obnovu Schengenu spolu s nástroji navrženými v plánu Komise. Je třeba investovat do shromažďování zpravodajských informací a členské státy musí zlepšit sdílení zpravodajských informací a zavést kanály spolupráce založené na vzájemné důvěře. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vytvoření agentury EU pro sdílení zpravodajských informací. Kromě toho by stávající agentury měly získat silný mandát a také prostředky a zdroje pro účinnou činnost. Při všech přijatých opatřeních však musí být zajištěna práva občanů (na soukromí).

Vyvážený přístup ke kontrolám na vnitřních hranicích

Podle Schengenského hraničního kodexu mohou členské státy za určitých podmínek dočasně zavést hraniční kontroly a Evropská komise může za výjimečných okolností doporučit jednotný přístup ke kontrolám na hranicích. Uzavření (hrozba) schengenských hranic by však měla být řízena opatrněji vzhledem k politickým důsledkům, které to může mít. Kromě toho by v případě porušení Schengenského hraničního kodexu měla být ze strany Komise přijata okamžitá opatření.

Společný evropský přistěhovalecký a azylový systém

Zdravý společný evropský přistěhovalecký a azylový systém odstraní nerovnoměrný tlak na konkrétní státy a nabízí strukturální řešení kolísajícího počtu příchozích uprchlíků, čímž předejde nutnosti uzavírat hranice. To zahrnuje nahrazení dublinského systému trvalým a závazným mechanismem, který zajistí spravedlivé sdílení odpovědnosti při přijímání žadatelů o azyl a uprchlíků a zároveň nabídne strukturální řešení v době extrémního napětí. Zahrnuje také konkrétní a rozhodnou vnější evropskou reakci, která se zaměří na řešení kořenů krize. Dále by měla zajistit bezpečný přístup žadatelů o azyl prostřednictvím humanitárních víz a dalších forem legální migrace.

Odpovědní vedoucí představitelé a práva občanů

Zachování Schengenu závisí do značné míry na provádění dříve dohodnutých pravidel a na odpovědném jednání vedoucích představitelů členských států, kteří se spíše než na vytváření nových opatření a plánů vyhýbají nacionalistické a protiimigrační rétorice a jednání. Vedoucí představitelé členských států se rovněž musí zdržet zneužívání uzavření hranic k politickému prospěchu. Ve všech stávajících i nových opatřeních by měla být plně respektována práva občanů a uprchlíků a žadatelů o azyl. Aby se pomohlo stanovit měřítko, měl by se Evropský parlament co nejvíce zapojit do vypracovávání a kontroly výše uvedených návrhů.

Volný pohyb je základem evropského projektu. Měli bychom chránit naši Unii bez hranic a umožnit evropským občanům volně cestovat, pracovat, vyměňovat si myšlenky, zboží a služby a usilovat o vlastní prosperitu i o prosperitu našeho kontinentu.

Přejít nahoru