Evropský účetní dvůr podepisuje účetní závěrku devátým rokem po sobě

Evropský účetní dvůr vydal devátým rokem po sobě kladné
hodnocení účetní závěrce EU. Účetní dvůr shledal, že zejména u politik
soudržnosti a zemědělství dále klesla celková odhadovaná míra chyb u plateb ze
4,4 % v roce 2014 na 3,8 % v roce 2015.

U prověřených příjmových operací nebyly zjištěny žádné
chyby. Oblastí s nejnižší mírou chyb jsou i nadále právní výdaje.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za rozpočet a
lidské zdroje Kristalina Georgievová uvedla: „ Rozpočet EU má sloužit lidem a
já mám radost z toho, že jsme v tomto ohledu dosáhli pokroku, který jasně
dokládá poslední zpráva EÚD. Peníze jsou lépe směrovány tam, kde jsou třeba, a
jsou rovněž efektivněji spravovány. V tom je třeba v ještě větší míře
pokračovat. Finanční prostředky EU patří našim občanům a my musíme dostát
odpovědnosti za to, že každé euro bude vynaloženo podle pravidel.“

Pobídky pro lepší kontrolu toho, jak členské státy
vynakládají prostředky EU

Členské státy spravují 80 % rozpočtu EU. Komise vypracovala
pobídky, aby členské státy podpořila v jejich snahách o další zlepšení řídicích
a kontrolních systémů. Cílem je, aby členské státy odhalovaly jakékoli
nesrovnalosti včas, informovaly o nich a napravovaly je tak, aby předešly
riziku ztráty finančních prostředků, na které by měly nárok. Komise pomáhá
členským státům v jejich úsilí šířením osvědčených postupů a tím, že jim
poskytuje pokyny a organizuje školení pro vnitrostátní orgány, které v praxi čerpají
prostředky z fondů EU.

Středem zájmu i nadále výkonnost

Evropská komise přijala řadu dalších opatření, která mají
zajistit, aby každé euro z rozpočtu EU bylo vynaloženo smysluplně. V roce 2015
Komise zahájila iniciativu „rozpočet EU zaměřený na výsledky“ s cílem zajistit,
aby byly zdroje EU řádně využívány ve prospěch občanů a aby projekty
financované EU vykazovaly jasné přínosy a efektivitu nákladů. Cílem je využívat
rozpočtu EU v zájmu oživení růstu, vytváření pracovních míst a
konkurenceschopnosti a rychle a účinně reagovat na nové výzvy a mimořádné
situace. V roce 2015 byl spuštěn jednotný portál, kde jsou zveřejňovány
informace o výsledcích dosažených prostřednictvím rozpočtu EU: Výsledky EU.

Navracení prostředků EU zpět, pokud byly vynaloženy nesprávně

V případech, kdy Komise zjistí, že prostředky EU byly
vynaloženy nesprávně, přijme opatření k jejich zpětnému získání – v průměru se
jedná zhruba o 3 miliardy eur ročně. Komise odhaduje, že v rozpočtovém roce
2015 by budoucí opatření na zpětné získání prostředků mohla ohrožené zbývající
prostředky dostat úroveň mezi 0,8 % a 1,3 %.

Čím jednodušší pravidla – tím méně chyb

V září 2016 předložila Komise svůj přezkum víceletého
finančního rámce (2014–2020) v polovině období. Tento přezkum doprovázel ambiciózní
návrh na zjednodušení finančních pravidel. Jednodušší pravidla snižují míru
chyb a zvyšují účinnost financování EU.

Schválením účetní závěrky za rok 2015 Účetním dvorem se
zahajuje každoroční postup udělování absolutoria. Pro usnadnění tohoto postupu
Komise v červenci 2016 shromáždila zprávy týkající se příjmů a výdajů, správy a
výkonnosti EU v roce 2015. Tento integrovaný balíček finančních zpráv ukázal,
že rozpočet EU přináší výsledky v souladu s prioritami Komise a je náležitě
plněn.

Přejít nahoru